Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Επιτέλους ολοκληρώνεται το Μερκούρειο Ιτέας… με το…αρχικό κεφάλαιο...!!

    Η ντροπή του Μερκούρειου κληροδοτήματος Ιτέας που ήταν τόσα χρόνια τελειωμένο σχεδόν αλλά κλειστό και αφημένο στην διάθεση της φθοράς και της αδιαφορίας, φαίνεται να μεταβάλλεται σε αξιοποίηση και χρήση του κτηρίου από την δημοτική αρχή Δελφών…

  Σχετικά με το προς διάθεση ποσό της Β φάσης αλλά και τις προθέσεις του αρχικού εργολάβου, κατόπιν επικοινωνίας  μαζί μας και κατόπιν διασταύρωσης των πληροφοριών σχετικά με τα συνολικά κονδύλια, διορθωτικά αναφέρουμε ότι ουδέποτε δήλωσε πως χρειαζόταν συγκεκριμένο ποσό για να αποπερατωθεί, αντίθετα υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ποσό των 47,5 χιλιάδων ευρώ υπολοιπόταν ακριβώς για την αποπεράτωση!

 
    Προφανώς, λοιπόν,  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καταστροφές που έχει υποστεί το κτήριο, τόσα χρόνια αχρησιμοποίητο και  εγκαταλελειμμένο από την αδιαφορία – τιμωρία των προηγουμένων τοπικών αρχών, την στιγμή που απειλούνταν με κλείσιμο τόσες υπηρεσίες της Ιτέας λόγω αδυναμίας στέγασης! 
    Για να μην πούμε για το διαλυμένο Ωδείο… 

Άλλωστε σχετικό άρθρο μας είχαμε δημοσιεύσει στο παρελθόν με τίτλο:

Μερκούρειο Ιτέας: το χρονικό μιας εγκατάλειψης...

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012


 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
 Ποσού 37.482,23 € Ποσού 46.103,14 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (με Φ.Π.Α.)
  Για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση ακινήτου (Κληρονομιά Μερκούρη) Β' Φάση» Προϋπολογισμού μελέτης: 47.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Πίστωση: ΘΗΣΕΑΣ: 37.460,00 € ΣΑΤΑ- Οριζόντιες Δράσεις: 10.040,00 € 

     Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών Σταλλού 6 στην Άμφισσα, σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 
1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ, καθ’ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δελφών, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. 25669/15-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Δελφών (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) που θα καλείται στο εξής «Εργοδότης» αφενός και 
2. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Δημητρίου, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/ξίας ‘Γρ.Δήμος- Αν.Τσελές’ με ΑΦΜ 997204345 που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Ο καθ’ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δελφών έχοντας υπ’ όψη: 
 1. Το Ν1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.609/85 και 171/87, 
 2. Ειδικότερα το άρ.5 του Ν1418/84 (όπως κωδικοποιήθηκε με τα άρ.30,46,48,50,51,53,65,66,68,179 του Ν3669/08) το άρ.26 του Π.Δ.609/85, 
 3. Το άρ.7 του Π.Δ.171/87, 
 4. Τον Ν. 4070/2012 και ειδικότερα τα άρθρα 134-137 και 186 (παρ. 1-6), 
 5. Την υπ’αρ. 39/2013 μελέτη, με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν, προϋπολογισμού 47.500,00€ (με Φ.Π.Α. 23%) που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών
  6. Την υπ’αρ. 61/09-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ07Ω9Θ-ΝΧΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δελφών περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, 
 7. Την Απόφαση με αρ.265/2014 (ΑΔΑ:ΩΚΜΙΩ9Θ-ΒΛΞ) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών για την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας, 
 8. Την Απόφαση με αρ.329/2014 (ΑΔΑ:ΩΑΨ8Ω9Θ-43Π) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών περί έγκρισης και κατακύρωσης αποτελέσματος της δημοπρασίας,
  9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2788/258562/23-12-2014 (ΑΔΑ:Ω16ΛΟΡ10-ΠΥΝ) Νομιμοποίηση της παραπάνω Απόφασης, από τη Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 
 10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου, 
 11. Τον προϋπολογισμό της μελέτης που είναι 47.500,00€ (με Φ.Π.Α.), η δε μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 3%,
  12. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
  13. Το γεγονός ότι η έγκριση για την δέσμευση και ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-7331.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έχει διατεθεί με την 32/2015 (ΑΔΑ: 6ΜΚ3Ω9Θ-ΥΟΥ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, 
 14. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Αναδόχου και ιδιαίτερα την προφορική οικονομική προσφορά του που καταγράφηκε στο Πρακτικό Ι του εν λόγω διαγωνισμού, που είναι 3%, 
 15. Τις διατάξεις του άρ.58, §1στ του Ν3852/10: ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’ όπως ισχύει μέχρι σήμερα, 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

   Στην Κ/ξία ‘Γρ.Δήμος- Αν.Τσελές’ την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση ακινήτου (Κληρονομιά Μερκούρη) Β' Φάση» την οποία η Ανάδοχος Κ/ξία αναλαμβάνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

   Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και 171/87, το Ν3263/04, το Ν3669/08, το Ν3852/10 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και με τους όρους της διακήρυξης. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των Ε.Σ.Υ. και Γ.Σ.Υ., η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ και ξεκινάει από την ημ/νία υπογραφής της σύμβασης. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (άρ.5,§4 του Ν1418/84) ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με μορφή τετραγωνικού πίνακα καθώς και Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρ.32 του Π.Δ.609/85 (όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ.46 του Ν3669/08). 

   Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

   Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.40 του Π.Δ.609/85 (όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ.53 του Ν3669/08). Επίσης, έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρ.4 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί-έλασσον» δαπανών. 
  Κατά τη διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη του, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές (άρ.36,§3 του Π.Δ. 609/85, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ.48 του Ν3669/08). Μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρ.54 του Π.Δ.609/85 (όπως κωδικοποιήθηκε με τα άρ.58,73,74,75 του Ν3669/08). 

   Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πιο πάνω σύμβασης και καταθέτει την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης: α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (€) 1 89410 29/01/2015 ΤΣΜΕΔΕ ΛΑΜΙΑΣ 1.870,49 Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης. 

   Άμφισσα, 17 / 02 / 2013 

                                                        Οι  συμβαλλόμενοι   

        Ο καθ’ ύλην Αρμόδιος                                                    Για την Κ/Ξία ‘Γρ.Δήμος- Αν.Τσελές’  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                        Ο νόμιμος εκπρόσωπος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ                                                                          ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ  
9 σχόλια:

 1. Ποιά απευθείας ανάθεση ρε άσχετοι?
  Έγινε δημοπρασία για το έργο και μειωδότησε η κοινοπραξία Δήμου--Τσελές!
  Έτσι κι αλλιώς κάνει μπαμ, αφού το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι πολύ μικρότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μάλλον πρέπει να αλλάξεις το άρθρο σου. Δεν είναι απευθείας ανάθεση, είναι σύμβαση έπειτα από διαγωνισμό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, ευχαριστούμε πολύ! μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό(πόσπο και ποιοι συμμετείχαν) ή έστω να μας δώσετε τον σύνδεσμο για να μπορέσουμε να πάρουμε στοιχεία;

   Διαγραφή
  2. Τόσους ΑΔΑ αναφέρεις η ίδια στο κείμενο. Άνοιξέ τους και θα δεις ό,τι ζητάς

   Διαγραφή
 3. ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 50 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙ; ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Η Β ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς στιγμήν λόγω μεγάλου όγκου αναρτήσεων χάθηκε από τον server αλλά επανήλθε. Κι εμείς μαζί, διότι το θέμα θα το ψηλαφίσουμε διεξοδικά διότι φαίνεται πως παρουσιάζει ενδιαφέρον...

   Διαγραφή
 5. ΠΟΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ?

  ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙΣ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΟΥ...

  ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΛΗΡΟΣ ΟΣΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιάννης κερνάει, Γρηγόρης πίνει.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Πιό............. δε γίνεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή