Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου..

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προεδρεύοντος του Σαμαρά τοποθετήθηκε η Ασπασία Μανδρέκα..!

ΑΣΠΑΣΙΑ Π. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ


                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ, 
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.


            Στην ενδεκαμελή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, της οποίας προϊσταται ο Πρωθυπουργός, τοποθετήθηκε η Βουλευτής Φωκίδας, Ασπασία Μανδρέκα.

            Υπό το θεσμικό και πολιτικό καθεστώς του Συντάγματος του 1975, η Χώρα μας και ο Λαός της έχουν βιώσει την μακροβιότερη και σταθερότερη δημοκρατική διακυβέρνηση στην συνταγματική ιστορία τους. Τούτο και μόνο αναδεικνύει αφενός την κανονιστική αξία του Συντάγματος του 1975 και την ανάγκη υπεράσπισης στο μέλλον των βασικών χαρακτηριστικών του, για την περαιτέρω εμπέδωση της Δημοκρατίας μας. Και, αφετέρου, την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες αναθεώρησής του, ώστε να μην αλλοιώνεται η θεσμική και πολιτική φυσιογνωμία του, αλλά, όλως αντιθέτως, να προσαρμόζεται καταλλήλως στις αενάως μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αυτή ακριβώς την υπεύθυνη λογική φιλοδοξεί να υπηρετήσει και η επεξεργαζόμενη από την Επιτροπή πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία είναι προϊον και απόσταγμα ενός μακροχρόνιου διαλόγου τόσο με την πολιτική κοινωνία όσο και με την κοινωνία των πολιτών.


            Η πρόταση της Επιτροπής συνιστά την αφετηρία της τέταρτης αναθεώρησης του Συντάγματος και θα ολοκληρωθεί με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου της Βουλής, κατά πλήρη σεβασμό των διατάξεων του άρθρου 110 του Συντάγματος, όπως, άλλωστε, συνέβη και με τις τρεις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που την διαφοροποιεί, κατά κύριο λόγο, από αυτές, είναι το γεγονός ότι συντελείται στο τέλος της βαθειάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας μετά το 2009 και η οποία είχε, δυστυχώς, αρνητική επιρροή και στους θεσμούς που οργάνωσε το Σύνταγμά μας.

            Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ήδη εργάζεται τάχιστα πάνω στους εξής άξονες για την αναθεώρηση των αντίστοιχων διατάξεων.Α. Θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της Εθνικής μας ταυτότητας και της Ελληνικής γλώσσας.

Β. Περαιτέρω θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και, ιδίως, εκείνα που αφορούν:

1. Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

2. Την παιδεία, ώστε η Χώρα μας να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή μας.

3. Την ιδιοκτησία, προεχόντως δε την ακίνητη.

4. Το περιβάλλον, ώστε να τονωθούν η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.Γ. Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των Πολιτικών Κομμάτων και εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εχέγγυα – αλλά και επιφόρτισή τους με τις ανάλογες υποχρεώσεις – ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην υπεράσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Με παράλληλη ενίσχυση των οικονομικών τους και των οικονομικών των προσώπων που μετέχουν στο δημόσιο βίο, μελών τους ή μη.

Δ. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θεσμό του δημοψηφίσματος.

Ε. Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της Εκτελεστικής Εξουσίας κι ενίσχυση των αντίστοιχων θεσμικών αντιβάρων, κυρίως μέσα από:

1. Την αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με παράλληλη αλλαγή του καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο δημοκρατική νομιμοποίηση.

2. Την κατάλληλη πρόβλεψη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και οριοθέτηση των σχέσεων της με τη Νομοθετική εξουσία και τους Βουλευτές. Καθώς και μέσα από τον περιορισμό της διάρκειας των θητειών των κορυφαίων οργάνων της.

3. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών προς τη κατεύθυνση της διευκόλυνσης εκπλήρωσης της αποστολής τους.

ΣΤ. Ενίσχυση της Νομοθετικής Εξουσίας κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου και του κοινοβουλευτικού της έργου, κυρίως μέσα από:

1.      Την περαιτέρω εμπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήματος και τη θέσπιση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγματικώς προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

2.      Τη λεγόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών και τον περιορισμό του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει, στα όρια όπου τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτέλεση των συνταγματικώς προσδιορισμένων καθηκόντων τους.

3.      Την υιοθέτηση ρυθμίσεων που καθιστούν ουσιαστική τόσο την άσκηση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου των Βουλευτών όσο και την απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών.

Ζ. Παγίωση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από:

1. Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.

2. Την απεξάρτηση του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της από την επιρροή της Εκτελεστικής Εξουσίας.

3. τη θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου με αμιγώς δικαστική σύνθεση.

4. τη σαφή οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η. Αναμόρφωση των διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν την οικονομία και τον κρατικό παρεμβατισμό:

1. Να ενισχυθεί, πάντοτε μέσα στα όρια της Συνταγματική νομιμότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία και να αποκτήσει η κρατική παρέμβαση πραγματική αναπτυξιακή νοοτροπία.

2. Να επιλύονται, το ταχύτερο δυνατό, οι σχετικές διαφορές από τη Δικαιοσύνη προς διευκόλυνση των εκάστοτε νομίμως εκδηλούμενων επενδυτικών πρωτοβουλιών.      Ειδικότερα, στη Βουλευτή Φωκίδας έχει ανατεθεί η μελέτη και οι προτάσεις σχετικά με το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα υπό το στοιχείο Ε. που αφορά, όπως προαναφέρθηκε, στην λειτουργία της Εκτελεστικής Εξουσίας, στο ρόλο και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη θητεία του Πρωθυπουργού, στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, κ.λ.π.

      Στην Επιτροπή για την Αναθέωρηση του Συντάγματος συμμετέχουν οι νομικοί: Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Αναστάσιος Νεράντζης, Ασπασία Μανδρέκα, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Φωτεινή Αραμπατζή, 
Αθήνα 28/11/2014

Ασπασία Μανδρέκα,

Βουλευτής Φωκίδας.Read more »

ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας:αυτός που κλείνει το Νοσοκομείο ξέρει ότι σκοτώνει κόσμο και ας μας πουν οι εισαγγελείς μπας και είναι και εκ προμελέτης...;;!
ΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ………………… 

 

    Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μεγάλη δημοσιότητα και κινητικότητα,- προς θεού όχι των ‘’αρμοδίων’’-, σε σχέση με την υπολειτουργία, ουσιαστικά με το κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άμφισσας αφού παραιτήθηκε και ο Διευθυντής της. 

   Μάλλον όμως πρόκειται για υπερβολές και ανακρίβειες καθώς όλοι οι διαμαρτυρόμενοι δεν αξιολογούν άλλα πράγματα που μπορούν να προκύψουν από αυτό το κλείσιμο, όπως π.χ. Θα βοηθήσει καταρχήν στη σύσφιξη των σχέσεων στις γειτονιές. 

  Για θυμηθείτε τις σκηνές της αξέχαστης ταινίας η κυρά μας η μαμή. Ωραίες εποχές, να μη ξεσπιτωνόμαστε κιόλας σε νοσοκομεία και τέτοιες περιττές πολυτέλειες.
    Θα αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες των γερόντων, να αισθάνονται ρε παιδί μου και χρήσιμοι τώρα χωρίς τις συντάξεις τους.
   Πφφ, φάρμακα και αηδίες. Μαντζούνια, γιατροσόφια, ξόρκια, μια χαρά φαίνονται. Άντε και κανένα ευχέλαιο για τους θρησκευόμενους (καλού κακού και για τους μη) να τονώνεται και το θρησκευτικό συναίσθημα. Θα μας δοθεί η δυνατότητα μικρών ευχάριστων διαλλειμάτων.
  Έχεις ένα πυρετό; Μια βολτίτσα στη Λαμία (αν είναι και εκεί ανοικτό) αλλιώς ο Βόλος τι είναι; Δυόμισυ ώρες δρόμος, έχει και ωραία τσιπουράδικα. 

  Καλή βέβαια η πλάκα αλλά ας βάλουμε όμως κι εμείς την άτιμη κόκκινη γραμμή (την αυθεντική, όχι αυτή της συγκυβέρνησης που από την πολλή μη χρήση άλλαξε χρώμα). 

  «Κάτω τα χέρια από το Νοσοκομείο ΡΕΕΕΕΕ». 
  Ναι, ΡΕΕΕΕΕ, γιατί το θέμα δε σηκώνει φιοριτούρες και ευγένειες. 

 Όποιος το κλείσει- και το κλείνει με αυτά που βλέπουμε να εκτυλίσσονται βήμα-βήμα τα τελευταία χρόνια- να ξέρει ότι σκοτώνει κόσμο και ας μας πουν οι εισαγγελείς μπας και είναι και εκ προμελέτης;

   Η συγκυβέρνηση των μνημονίων και της υποταγής με την πολιτική της αποκαλύπτει ακόμα και στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της, ότι προσεγγίζει την υγεία ως ένα ευτελές προϊόν προς πώληση σε τιμή ευκαιρίας. 

   Για μας στο Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό.

   Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φωκίδας καλεί όλους τους πολίτες να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης για συρρίκνωση και κλείσιμο του νοσοκομείου μας στηρίζοντας και τον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου που είναι αγώνας του λαού της Φωκίδας. 

   Άμφισσα 27/11/2014 
 Η Ν.Ε. Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ
Read more »

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Κάλεσμα Δημάρχου Δελφών σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το Νοσοκομείο Άμφισσας...!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΜΦΙΣΣΑ, 28.11.2014
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
 Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα 
 Τηλέφωνο: 2265350027
 FAX: 2265350021 
Α.Δ.Τ.: 53/2014
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Αγαπητοί συνδημότες,

   Η κατάσταση του Νοσοκομείου μας και γενικά των Υποδομών Υγείας του τόπου μας έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο! 
 Υποστελέχωση, εσφαλμένο οργανόγραμμα που εδώ και χρόνια δεν βελτιώνεται, αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες στις προσλήψεις ακόμη και του μη μόνιμου προσωπικού κλπ. έχουν οδηγήσει σε μια εικόνα πλήρους απαξίωσης, με το Νοσοκομείο της Άμφισσας σήμερα να λειτουργεί σχεδόν μόνο ως διαμετακομιστικό κέντρο. 

  Ο Δήμος μας εξάντλησε κάθε μέσο ήπιας πολιτικής παρέμβασης. Στείλαμε πολλά έγγραφα, συναντηθήκαμε με τη διοίκηση του Νοσοκομείου, με τους γιατρούς και το σύλλογο εργαζομένων, οργανώσαμε ευρεία συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τον αναπληρωτή Υπουργό και όλους τους απαραίτητους θεσμικούς εκπροσώπους, επανήλθαμε ζητώντας νέα συνάντηση όπως είχε συμφωνηθεί χωρίς ωστόσο καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα, παρακαλέσαμε τους γιατρούς και το προσωπικό του Νοσοκομείου να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή…

   Παρ’ όλα αυτά το Νοσοκομείο μας σήμερα καταρρέει!

 Η παθολογική κλινική, η καρδιά κάθε Νοσοκομείου, λόγω μιας σειράς σφαλμάτων που ξεκινάνε από το εγκληματικά δομημένο οργανόγραμμα και την αδιαφορία των υπευθύνων στις εκκλήσεις για την τροποποίησή του, έχει σήμερα φτάσει στο σημείο μηδέν...

   Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, αλλά πολλά ακόμη και ζωτικά. 
  Την ίδια δραματική κατάσταση βιώνουν και τα Κέντρα Υγείας μας και τα περιφερειακά Ιατρεία στις Κοινότητές μας.
  Εγκατάλειψη και απελπισία. 

  Ως εδώ και μη παρέκει! 

  Δε θα επιτρέψουμε να βάλουν λουκέτο στις σημαντικότερες υποδομές για τον κόσμο μας! 

 Απαιτούμε το στοιχειώδες για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.
  Να μπορούμε να φροντίζουμε αξιοπρεπώς τα παιδιά μας και τους γονείς μας και να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές λόγω της κρατικής αδιαφορίας!

   Καλούμε όλη την κοινωνία μας σε αγωνιστική ετοιμότητα! Ζητάμε άμεσα τη συνδρομή όλων των τοπικών φορέων και τη συνεργασία του Δήμου Δωρίδας στην οργάνωση Παμφωκικού Συλλαλητηρίου για να διαδηλώσουμε την οργή και την απελπισία μας και να βροντοφωνάξουμε την απαίτησή μας για άμεσες επιτέλους λύσεις!

   Ο αγώνας θα κλιμακωθεί μέχρι να δούμε απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα!

   Όλοι μαζί να υπερασπιστούμε την Ιστορία και το μέλλον του τόπου μας! 


 Ο Δήμαρχος Δελφών
 Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος
Read more »

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Καταγγελία του ΚΚΕ Ιτέας για τα σκανδαλώδη "μπιλιετάκια" της Ύδρευσης από την δήθεν νέα κι άφθαρτη αρχή του Δήμου Δελφών που απειλεί με διακοπή υδροδότησης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΤΗΣ Κ.Ο. ΙΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 

 

   Με αφορμή τα μπιλιετάκια της ύδρευσης-αποχέτευσης που καταφθάνουν στους δημότες της Ιτέας, καταγγέλλουμε τη φοροεισπρακτική πολιτική της νέας διοίκησης του Δήμου Δελφών που νωρίς-νωρίς δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. 

  Τα “καλά παιδιά”, τα δήθεν νέα κι άφθαρτα πρόσωπα, ο τάχαμου φρέσκος αέρας, δεν είναι τίποτε διαφορετικό απ’ ότι γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.

  Σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις που λάβαμε, οι περισσότεροι φαίνεται να έχουμε υπέρβαση σε σχέση με την περσινή μας κατανάλωση και ο Δ. Δελφών απαιτεί την πληρωμή τους μέσα σ’ ένα μήνα, απειλώντας με διακοπή της ύδρευσης. 
 Κάνοντας πως ξεχνά την οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των δημοτών του, συμπράττει έτσι με το κράτος στην περαιτέρω αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. 

   Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και είναι δικαίωμα όλων να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό. Να θυμίσουμε εδώ την πρόταση του ΚΚΕ για το νερό, το οποίο “…είναι κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή του προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο.

   Σ' αυτό το πλαίσιο ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του νερού θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί και θα ελέγχει η διαχείριση του νερού, με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. 
 Για να ανοίξει ο δρόμος προς αυτή τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο της εργατικής εξουσίας, οι σημερινοί αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, οι αγώνες για φθηνό ποιοτικό νερό για όλους τους εργαζόμενους, για πλήρη σταθερή εργασία των εργαζόμενων στον κλάδο με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, πρέπει να στοχεύουν στη συνολική ανατροπή της κοινοτικής πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού.
   Για να έχει ο αγώνας συνέχεια διάρκεια και νικηφόρα προοπτική πρέπει να προτάξει την απαίτηση να ικανοποιηθεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών και όχι να επιλέξει το δήθεν «λιγότερο επώδυνο μοντέλο» εμπορευματοποίησης του νερού, να συγκεντρώνει δυνάμεις προς τον μονόδρομο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, το δρόμο της αποδέσμευσης απ' την ΕΕ και μονομερούς διαγραφής του χρέους με εργατική λαϊκή εξουσία.” 

  Απαιτούμε από το Δήμο Δελφών να μην κόψει σε κανέναν που δεν μπορεί να πληρώσει το νερό. 
  Θα μας βρουν μπροστά τους. 

   Καλούμε τους Ιτιώτες να σταθούν δίπλα στους δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης και να παλέψουν για μείωση όλων των ανταποδοτικών τελών και την κατάργηση αυτών για τις όλες τις οικογένειες άνεργων, άπορων, πολυτέκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

                                                                                                                    27 Νοέμβρη 2014
Read more »

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας...αγοράζει διατηρητέο στη Χάρμαινα ο Δήμος!


 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
 Άμφισσα 25.11.2014 


 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 33288


 ΠΡΟΣ:
 κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας

 ΚΟΙΝ.: κ. Δήμαρχο Δελφών 
κ. Αντιδήμαρχο ΔΕ Άμφισσας 

   Παρακαλούμε όπως στις 26 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 προσέλθετε στην Άμφισσα, στο γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας οδός Ρήγα Κοντορήγα 12, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 1) Ορισμός δύο μελών του κληροδοτήματος Ν. Γιαγτζή. 
2) Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας για παραχώρηση του χώρου που στεγάζεται το Εικαστικό Εργαστήρι Άμφισσας. 
3) Τεχνικό Πρόγραμμα Α.Π.Ε Δ.Κ Άμφισσας .( Το θέμα τυγχάνει κατεπείγων λόγο προθεσμίας) 
 4) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δ .Κ Άμφισσας για την έγκριση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή της οδού Υλαίθου. 
 5) Έκδοση άδειας χρήσης Μουσικών Οργάνων και παράταση ωραρίου μουσικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕ Ο.Ε , για το κατάστημα με την επωνυμία DA LUZ που βρίσκεται επί του πεζόδρομου Ν. Κορδώνη της Δ.Ε Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 
6) Επί αιτήματος άδειας προέγκρισης καταστήματος Παντοπωλείο , κατάστημα πώλησης τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων του κ. Θεοχάρη Θεοχάρη του Ευθυμίου , που βρίσκεται επί των οδών Γάτου και Γιαγτζή στην Δ.Ε Άμφισσας του Δήμου Δελφών.
 7) Απόκτηση διατηρητέου κτιρίου στη Δ.Κ. Άμφισσας στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. 

Ο Πρόεδρος 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας
 Νικόλαος Κ. Βενετσάνης
Read more »

Κύριε Δάρρα, θα μας το κλείσετε το Νοσοκομείο, τελικά...;;;

   Έργα και ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας... έχουμε κάνει τόσα ρεπορτάζ σε όλα τα είδη των ΜΜΕ και έχουμε φθάσει το θέμα στην Βουλή ουκ ολίγες φορές...μέχρι τώρα σαν πολίτες, ανεχθήκαμε την εσωτερική εμπόλεμη ζώνη, το κλείσιμο του Μικροβιολογικού, την υποβάθμιση του Νεφρολογικού, τις διαδοχικές παραιτήσεις, την διαφορετική μεταχείριση εφημεριών, την μεταχείριση στα Κέντρα Υγείας με εορταστικά κλεισίματα και παραιτήσεις Δ/ντών, το καθεστώς "εσωτερικής λειτουργίας" και μερικούς κομματικούς διοικητές...

Τα παρακάμπτουμε όλα. 
 Το ζήτημα είναι ότι όπου πέρασε το ΔΝΤ Νοσοκομεία και Σχολεία κλείνουν... 

 Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και απ αυτή ο τόπος μας εχει πλεόνασμα, θα πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες κινήσεις.
  Τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στην διαφαινόμενη μετατροπή του Νοσοκομείου σε Πρωτοβάθμια μονάδα Υγείας (πολυδύναμο Κέντρο Υγείας και διακομιστικό Κέντρο) στα πλαίσια του Καλλικράτη. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να κλείσουν τα Κέντρα Υγείας... η επόμενη κίνηση που ετοιμάζεται θα το αποδείξει!
 Διότι αμέσως μόλις σταματήσει η λειτουργία και του Κέντρου Υγείας Ιτέας - το Λιδωρίκι πρακτικά το έχουν κάνει Αγροτικό Ιατρείο - την ίδια στιγμή θα μετατραπεί σε πρωτοβάθμια μονάδα το Νοσοκομείο, όπως ορίζεται...
 Καλό θα ήταν να συνηδειτοποιήσουν οι κεντρικοί και τοπικοί μας εκπρόσωποι ότιστην πραγματικότητα  οι Φωκείς ανέχονται πολλά, όχι όμως όλα. Και όσες φορές χρειάστηκε το απέδειξαν.

 Είναι σαφές ότι ο κάθε διορισμένος Διοικητής, ως κομματικός υπάλληλος έχει δεσμευτεί εγγράφως να συμμορφώνεται με τις κεντρικές, τουτέστιν τροϊκανές επιταγές. 
 Επίσης, είναι προφανές ότι ο εκάστοτε κομματικός βουλευτής είναι υποχρεωμένος να εκλπηροί την κεντρική πολιτική γραμμή με την οποία συμφωνεί σε όλα τα αποφασιζόμενα, διαφορετικά θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί.
 Ακόμη έχουμε την τοπική Αυτοδιοίκηση. Λόγω της τραγικής αλλαγής Αντιπεριφερειάρχη ο κ. Μίχος εφ όσον απεδείχθη τόσο έτοιμος για την θέση, οφείλει να πράξει τα αυτονόητα. 
 Και έχουμε και τον δήμαρχο που γνωρίζει καλά τα συγκεκριμένα προβλήματα τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση από δεύτερη και τώρα πρώτη θέση...
 Έχουμε και κάτι άλλο όμως: έχουμε συμπατριώτες μας σε σημαντικές θέσεις στην Αθήνα και αλλού...
Τί κάνουμε λοιπόν; 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 
    Σε συνέχεια της ενημέρωσης των πολιτών της Φωκίδας , αναφορικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν χρόνια την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν Άμφισσας και των Κέντρων Υγείας, το Δ/Σ του σωματείου εργαζομένων αναφέρει τα εξής:
  Πριν ακόμη συμπληρωθεί ένας μήνας από την συνάντηση φορέων του νομού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Γρηγοράκο, και τις «θετικές εντυπώσεις» που αποκόμισαν οι φορείς όπως αναφέρθηκε στον τοπικό τύπο για την επίλυση των προβλημάτων του Γ.Ν Άμφισσας, ήρθε αρχικά η παραίτηση επιμελητή ιατρού της παθολογικής κλινικής και έπειτα του Διευθυντή της  Παθολογικής κλινικής για να επιβεβαιώσει το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα προβλήματα δεν επιλύονται με ευχολόγια.
   Η  κυβέρνηση της λιτότητας και των μνημονίων που συνεχώς περιορίζει τις παροχές προς τους πολίτες και προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιωτικού κεφαλαίου, αδιαφορεί για την λειτουργία του μοναδικού Νοσοκομείου του νομού.
  Μοναδικό μέλημα είναι  όχι η παροχή υγείας αλλά τα οικονομικά νούμερα, με αποτέλεσμα  ο πολίτης να ωθείτε στα ιδιωτικά κέντρα, σε  εξωτερικούς ιατρούς  για θεραπεία ή σε νοσοκομεία εκτός νομού που και πάλι τον επιβαρύνουν οικονομικά.
   Καμία λύση από τις τελευταίες διοικήσεις του νοσοκομείου και πως  άλλωστε να υπάρξει, όταν οι  διοικήσεις ακολουθούν τις εντολές αυτών που τις διόρισαν.
  Έδιναν «λύσεις» που δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα με συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, χωρίς διεκδικητικό πλαίσιο για προσλήψεις όταν την τελευταία τετραετία αποχώρησαν περίπου 55 υπάλληλοι χωρίς να προσληφθεί ούτε ένας.
    Και επειδή τώρα το νοσοκομείο δεν διαθέτει κανένα παθολόγο πλέον, με θράσος θα υποστηρίξουν πως ήταν  προσωπική  επιλογή η παραίτηση, εμείς όμως θα τους  υπενθυμίσουμε πως  ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής διεμήνυε πως θα παραιτηθεί αν συνεχιστεί αυτή η ερημοποίηση του Νοσοκομείου από ιατρούς, και προσωπικό και οι εφημερίες καλύπτονται από παρεμφερείς ειδικότητες.
Σε προηγούμενη ανακοίνωση του σωματείου αναφέραμε πως η ώρα που ο πολίτης θα αναγκάζεται να πουλά την περιουσία του για να πάει στο γιατρό είναι κοντά! 
Τώρα πλέον λέμε πως η ώρα αυτή έφτασε!!!
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                       ΣΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Read more »

Πολίτες στο Προσκήνιο: Καλούμε τον Δήμο να πρωτοστατήσει για να ανοίξει η Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Άμφισσας...

 

Δελτίο Τύπου 

 «Περιμένοντας 2 μέρες μάταια για την διάψευση»    Δημότες του Δήμου Δελφών 

Δέκα μέρες πέρασαν από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου όπου 2ο θέμα ήταν η κατάργηση της σχολής Νοσοκόμων στο Νοσοκομείο της Άμφισσας. 

  Την Παρασκευή 21/11 έκλεισε όπως όλα συνηγορούν η Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου.

  Η εξέλιξη αυτή δυστυχώς φανερώνει πως η πορεία προς το κλείσιμο του Κρατικού Νοσοκομείου Άμφισσας είναι ποια σταθερή. 
 Στην συζήτηση στο Συμβούλιο αναφέραμε: «Η προηγούμενη δημοτική αρχή και όπως όλα δείχνουν και η σημερινή, δεν μπορεί να αντιδράσει απέναντι στην κατάργηση των δομών Υγείας, Πρόνοιας & Παιδείας. Δεν μπορεί να αντισταθεί στην μέγγενη των Κυβερνητικών επιλογών που φόρτωσαν την Αυτοδιοίκηση με νέα καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα της στερούν χρήσιμα εργαλεία και της επέβαλαν τις μέγιστες χρηματικές περικοπές.

  Στερούν από τους Πολίτες τις βασικές δομές Υγείας, ενώ τους εξοντώνουν με δυσβάσταχτους φόρους, αυξάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία τους, μειώνοντας ταυτόχρονα μισθούς & συντάξεις. Τα «φρόνιμα» καταδικαστικά ψηφίσματα του Συμβουλίου, είναι μπαταριές για την τιμή των όπλων, που κανείς δεν τα λαμβάνει υπόψη του, κανένα δεν φοβίζουν».

  Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» 3 χρόνια προσπάθησαν κινητοποιώντας τους δημότες και φέρνοντας επανειλημμένα το θέμα του Νοσοκομείου στο δημοτικό συμβούλιο για να μη φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση.

  Σήμερα εκτιμάμε πως η αποδυνάμωση και η αποστελέχωση του Κρατικού Νοσοκομείου της Άμφισσας, οδηγεί ευθέως στην ιδιωτικοποίησή του. Έτσι υλοποιείται η Κυβερνητική πολιτική. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι η πλειοψηφία των δημοτών να μην έχει πρόσβαση στις δομές Υγείας. 

   Καλούμε τον Δήμο να πρωτοστατήσει για να ανοίξει η Παθολογική κλινική και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και ο δημόσιος χαρακτήρας του Νοσοκομείου. 

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν. 

 Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
 ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.
Read more »

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Αναφορά για την «Απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδου από το τρέχον ελαιοκομικό έτος» από Κουτσογιαννακόπουλο και Μανδρέκα...

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 2. ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                               Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014 

ΑΝΑΦΟΡΑ 


   
 Προς 
τον κ. Υπουργό Οικονομικών 


 ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδου από το τρέχον ελαιοκομικό έτος»

   Αξιότιμε κε Υπουργέ,

   Με την παρούσα αναφορά, παρακαλούμε να απαντήσετε στο Υπόμνημα των Επιμελητηρίων Φθιώτιδας και Φωκίδος, σχετικά με το αίτημα τους για απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδου για το τρέχον οικονομικό έτος και επί της συνακόλουθης προτάσεως των, για εκκαθάριση ανά μήνα εντός της ελαιοκομικής περιόδου.
  Σας υποβάλλουμε συνημμένως το σχετικό έγγραφο. 

         Με τιμή,
 Οι Αναφέροντες Βουλευτές 
 Κωνσταντίνος Ι. Κουτσογιαννακόπουλος 
Ασπασία Π. Μανδρέκα 
 Βουλής 4 – γρ. 213 – ΑΘΗΝΑ
 Μητροπόλεως 1, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 210 3706155, 2103706355 
Τηλ. 210 3709561-2   Αξιότιμε κε Υπουργέ,

 Όπως γνωρίζετε, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ελαιολάδου απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ βάσει του εξαγωγικού τζίρου που έκαναν την περυσινή χρονιά. Δεδομένου όμως των μειωμένων εξαγωγών που πραγματοποίησαν πέρυσι, φέτος θα πληρώσουν αρκετά ποσά σε ΦΠΑ διότι η προηγούμενη ελαιοκομική χρονιά υπήρξε από τις χειρότερες για τον κλάδο.
 Επειδή όπως καταλαβαίνετε μεσολαβεί αρκετός χρόνος για να τους επιστραφεί ΦΠΑ από το κράτος, η καθυστέρηση αυτή κρίνεται πολύ επιζήμια για τις επιχειρήσεις και τη ρευστότητα τους. 
   Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα θέλαμε να προτείνουμε η εκκαθάριση να γίνεται ανά μήνα, εντός της ελαιοκομικής περιόδου, από τις επιχειρήσεις που εξάγουν ελαιόλαδο και να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εξαγωγές, ενώ θα καταβάλλουν κανονικά τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις στο εσωτερικό.
  Θα πρέπει οι εξαγωγείς να δηλώνουν στις κατά τόπους εφορίες τις ποσότητες που εξάγουν και τους πελάτες τους και στη συνέχεια αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος, να αποδίδουν το αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ.
  Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να απαλλαγούν από ένα σημαντικό οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος αποκαθιστώντας την αδικία η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, στην ούτως ή άλλως δύσκολη οικονομική συγκυρία.
   Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσετε το εν λόγω ζήτημα με τη δέουσα προσοχή με σκοπό τη διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων ελαιολάδου.

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας
Γιώργος  Γαζής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
Αλέξανδρος Διαμαντάρας
Read more »

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Φωκίδας: νησιά Τερκς, Κάιος, Εξοπλιστικά, «καλοκαιρινές» αναθέσεις του Δ. Δελφών, Τουμπανάρια, Αλαφόκαστρο…όλα Ραμμ-ένα με off shore...

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί... πάρτηςΤουμπανάρια, Εξοπλιστικά και παραίτηση αντιπερ/ρχη, Οι «καλοκαιρινές» αναθέσεις του Δ. Δελφών

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ...Φίλοι και φίλες,
Χιλιάδες off shore, χιλιάδες ευρώ από μίζες από ότι κινείται, διακινείται, αγοράζεται, πωλείται στη χώρα των μνημονίων.

Όλα δείχνουν πως το πιο χρήσιμο «όργανο» για να κινηθεί το όχημα της οικονομίας είναι η μίζα του. Ο καλλίτερος δε μάστορας προαγωγός της, οι εξωχώριες εταιρίες. Εκτός όλων των άλλων βρίσκουν τον τρόπο να μας μαθαίνουν διεθνή και Ελληνική γεωγραφία, νησιά Καϋμάν, Γκέρνσεϊ, Τερκς, Κάιος,, Αλαφόκαστρο…όλα Ραμμ-ένα  με off shore. 

          Αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το οποίο μετατρέπει πολίτες με περισσή ευκολία σε ενόχους και τι σε συνενόχους; Η γενικευμένη ατιμωρησία ενός σάπιου καθεστώτος, το θράσος συγχρόνως με τον φόβο, η απληστία μαζί με το βόλεμα; 


Φίλοι και φίλες,


Στα πλαίσια της δράσης μας καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Άμφισσας συγχρόνως με ενημέρωση του σώματος επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Πριν λίγες ημέρες, μετά από πρόσκληση του εισαγγελέα καταθέσαμε συμπληρωματική αναφορά για τις καλοκαιρινές αναθέσεις του Δήμου Δελφών.

 Η ενέργεια αυτή έγινε:

1. Μετά την διαπίστωση των πάνω από 500 αναθέσεων που  η απερχόμενη δημοτική αρχή του Δ. Δελφών είχε αποφασίσει το χρονικό διάστημα Ιουνίου- Αυγούστου 2014.

2. Μετά την δημοσίευση πλήθους σχολίων στον ηλεκτρονικό τύπο χωρίς να προχωρήσει η τότε δημοτική αρχή σε διάψευση ή κάποια άλλη ενέργεια.

3. Μετά τις προεκλογικές δεσμεύσεις όλων των αντιπολιτευόμενων τότε συνδυασμών για οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο στα πεπραγμένα του Δήμου.

4. Μετά την διαπίστωση ότι και η εποπτεύουσα αρχή κρίνει αρκετές αναθέσεις σαν παράνομες.ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΠαρόλο που ο κανονισμός προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ είναι προβληματικός, πόσο ηθικό είναι να υπογράφονται δέκα αποφάσεις αναθέσεων την ημέρα για 60 ημέρες;

Πόσο ηθικό είναι η ύπαρξη τόσων κατατμήσεων  (ανταλλακτικά και ελαστικά ανά όχημα, προμήθεια αναλώσιμων υλικών, γραφικής ύλης κτλ ανά υπηρεσία) που δεν δικαιολογείται σε τέτοιο βαθμό από ένα μικρό δήμο;

Ποιά δικαιολογία επιβάλλει να μην ομαδοποιούνται οι αγορές αναλώσιμων πχ ελαστικών, ώστε να γίνεται πραγματικός διαγωνισμός σε ετήσια βάση; Μήπως για να έχουμε αποφάσεις αναθέσεων ανά 3 μήνες των ελαστικών του ίδιου αυτοκινήτου σε διαφορετικό συνεργείο;

Με ποιά δικαιολογία εργασίες του δήμου ακόμη και καθαρισμοί χόρτων ή συντήρηση σχαρών  φρεατίων (;)  αναθέτονται σε εργολάβους;

Γιατί για ανταλλακτικά και αναλώσιμο υλικό πχ  ηλεκτρολογικό να μην γίνεται  κανονικός διαγωνισμός;

Γιατί να μην συνεργάζονται οι 2 δήμοι του νομού ή και περισσότεροι σε προμήθειες αναλώσιμων ώστε να έχουμε την μέγιστη οικονομία;

Γιατί τόσα χρόνια να μην υπάρχει νομική υπηρεσία στο Δήμο;

Γιατί οι αποφάσεις να παίρνονται στην οικονομική επιτροπή του δήμου και να μην εισηγούνται από αυτήν στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να αποφασίζει αυτό;

Ποιος είναι ο ρόλος του εκλεγμένου δημοτικού σύμβουλου; Η εκ των υστέρων νομιμοποίηση οριακά νόμιμων ή και παράνομων αποφάσεων;

Γιατί ο Κ. Ασκούνης, εκπροσωπώντας τους Δημάρχους, κήρυξε πόλεμο σε απόφαση (178/2012 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποχρεωτική έγκριση των αναθέσεων από το δημοτικό συμβούλιο;

Γιατί σε μια σειρά δαπάνες να μην έχουν λόγο και γνώμη οι δημότες;

Γιατί να μην υπάρχει χρηματικό πλαφόν στο ετήσιο ποσό για  απευθείας αναθέσεις, συμφωνημένο σε δημοτικό συμβούλιο;

Γιατί να μην επιδιώκεται έστω συζήτηση Δημοτικής αρχής με τα όργανα εκπροσώπησης των επαγγελματιών και εμπόρων της περιοχής για όλα τα παραπάνω, ώστε και ο Δήμος και η τοπική αγορά να συνεργαστούν για το καλό του τόπου;

Γιατί τόσες εργολαβίες;

Εμείς ούτε νομικοί είμαστε ούτε ειδικοί στα οικονομικά των δήμων. Όμως το πρόβλημα δεν κρύβεται.  Δεν μιλάμε για διαδικασίες που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες ή ανάγκες που προκύπτουν λόγω ειδικών περιστάσεων.

Σαν πολίτες, καταλαβαίνοντας ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας προσπαθήσαμε να θίξουμε ίσως μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση .

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Να υπάρξει μια καλλίτερα επεξεργασμένη πρόταση, η οποία θα εισαχθεί σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο και θα λειτουργήσει σαν κώδικας δεοντολογίας, πριν τον νέο προϋπολογισμό.

          Οι δημοτικοί σύμβουλοι και  η δημοτική αρχή έχουν υποχρέωση να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα και να καταλήξουν στην πιο αποτελεσματική για την κοινωνία θέση. 


Ας μην ξεχνάμε: ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ. Υστερόγραφο. 
Α. Πριν δυο χρόνια καταγγέλθηκε η «εξαφάνιση» κάποιων 7 οχημάτων από τον δήμο (χρεωμένων στην Ιτέα). Έγιναν επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων και στο τότε δημοτικό συμβούλιο Δήμου Δελφών. Απάντηση καμία. Η νέα δημοτική αρχή μήπως μπορεί να απαντήσει;

Β. Όλα τα παραπάνω υποδείχνουν ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κύρια κρίση θεσμών και περιεχομένου της Δημοκρατίας (ολιγαρχική δημοκρατία) που έχει επιβληθεί.  
Read more »

Ανακοίνωση Μανδρέκα για την επερώτηση Μιχελάκη-Καράμπελα για τον περιλίμνιο Μόρνου...

ΑΣΠΑΣΙΑ Π. ΜΑΝΔΡΕΚΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ.


    Σήμερα, 21-11-2014, είδε το φως της δημοσιότητας Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών την οποία υπογράφει ο κ. Ι. Καράμπελας, Βουλευτής Ν.Δ Βοιωτίας, καθώς και ο κ. Ι. Μιχελάκης, Βουλευτής Ν.Δ Επικρατείας, με θέμα: «Κατασκευή αγωγού για την εναπόθεση και επεξεργασία των λυμάτων περιμετρικά της λίμνης του Μόρνου».

  Μετά από αυτό το γεγονός, οφείλω ως Βουλευτής Φωκίδας, να ασχοληθώ με τις δύο παραμέτρους που προκύπτουν αναπόφευκτα από την ανωτέρω Κοινοβουλευτική Ερώτηση. 
  Η μία παράμετρος, αφορά σε θέματα δεοντολογίας και πολιτικής τάξεως και η άλλη παράμετρος αφορά σε θέματα ουσίας, καθώς από το περιεχόμενο της Ερώτησης προκύπτει ότι οι δύο υπογράφοντες Βουλευτές αγνοούν τις πτυχές και την εξέλιξη του ζητήματος  ε το οποίο «καταπιάνονται».

    Γεννά τουλάχιστον καχυποψία το γεγονός ότι δύο Βουλευτές, άσχετοι με τη Φωκίδα, της ίδιας παράταξης με τη Βουλευτή της Φωκίδας, καταθέτουν Ερώτηση για θέμα του Νομού, χωρίς να την ενημερώσουν ή να της ζητήσουν πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα. 

   Η, σαθρού ερείσματος, υπονοούμενη δικαιολογία που περιέχεται στο κείμενο της Ερώτησης, ότι δηλαδή, μπορεί να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της Βοιωτίας και της Αττικής, δεν μπορεί να πείσει κανέναν, αντιθέτως, μόνο γέλωτα προκαλεί. Αν δεχτούμε ότι η πρωτοβουλία των Βουλευτών αυτών, ήταν όντως ανυστερόβουλη και ειλικρινής, γεννάται πάραυτα καλόπιστα το ερώτημα, γιατί δεν μίλησαν με τη Βουλευτή του Νομού και δεν ζήτησαν από αυτή τη γνώμη της, με την οποία, άλλωστε, συναντώνται σε σχεδόν καθημερινή βάση στη Βουλή; 
 Είναι αδύνατον, λοιπόν, να μην αναρωτηθώ τόσο εγώ όσο και οι πολίτες της Φωκίδας, αν οι Βουλευτές αυτοί ενήργησαν αυτοβούλως ή υποκινούμενοι από κάποιον άλλον, εξυπηρετώντας κάποια σκοπιμότητα.
  Άραγε, να είναι αληθείς οι δημοσιογραφικές φήμες που κάνουν συζήτηση για ανάμειξη πολιτικού παράγοντα της Φωκίδας ο όποιος υποκίνησε την ανωτέρω ερώτηση θεωρώντας ότι θα με πλήξει πολιτικά; 
 Ως Βουλευτής Φωκίδας, λειτουργώντας θεσμικά, ενημέρωσα αμέσως για όλα τα ανωτέρω, ως είχα υποχρέωση και δικαίωμα, τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ, κ. Αθανάσιο Μπούρα, ο οποίος αποδοκίμασε πολιτικά και θεώρησε αντιδεοντολογικές και αήθεις τις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες. Δεσμεύτηκε, δε, να πράξει τα δέοντα. Εν συνεχεία, ενημερώθηκε και το Γραφείο του Πρωθυπουργού. 

  Ο δεύτερος υπογράφων την Ερώτηση, κ. Ιωάννης Μιχελάκης, προς τιμήν του, επικοινώνησε μαζί μου σήμερα το μεσημέρι, και μου ζήτησε συγγνώμη, διότι αν μη τί άλλο θα έπρεπε να είχε προηγουμένως επικοινωνήσει μαζί μου για το θέμα. Με ενημέρωσε, δε, ότι η Ερώτηση συντάχθηκε από τον κ. Καράμπελα ο οποίος του ζήτησε και να την συνυπογράψει. 

    Περαιτέρω και επί της ουσίας του θέματος, όπως προανέφερα, οι Ερωτώντες Βουλευτές δεν γνωρίζουν το θέμα καθώς και την εξέλιξή του. Ζητούν να ενταχθεί το έργο του παραλίμνιου αγωγού με την αρχική του μελέτη σε πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. 

   Είναι όμως γνωστό, από σχετικές ανακοινώσεις που έχουν κάνει οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες του νομού και οι οποίες έχουν δημοσιευτεί επανειλημμένα σε όλα τα ΜΜΕ, ότι παρά τις επίπονες και επίμονες προσπάθειες τόσο του Δήμου Δωρίδας που είναι ο κύριος του έργου, της Αντιπεριφέρειας Φωκίδας που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, αλλά και εμού και όλων των προκατόχων, το συγκεκριμένο έργο του παραλίμνιου αγωγού ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μαζί με άλλα 45 έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 2007 -2013.
  Αυτό έγινε με απόφαση του Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Αλεξιάδη με σκοπό την εξυγίανση του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΡΑ, λόγω της ανάγκης μείωσης της υπερδέσμευσης του προγράμματος και της μη δυνατότητας ολοκλήρωσης των έργων μέχρι την 31η-12-2015.

   Το έργο, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρχική του μελέτη ήταν προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ, ενώ η μελέτη του, η οποία πληρώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας από χρήματα του ΕΣΠΑ, κόστισε 792.936 ευρώ. Η μελέτη, δε, αυτή δημοπρατήθηκε το 2009. Θυμίζω, αν και αυτά έχουν ξαναδημοσιευθεί, ότι την 4η Απριλίου 2013 έγινε ευρεία σύσκεψη για το έργο αυτό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
   Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας, κ. Αλεξιάδης, ο Ειδικός Γραμματέας υδάτων, κ. Τριάντης, ο Πρόεδρος της «Θέμις Κατασκευαστική», εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, κ. Γαζή, ο Δήμαρχος Δωρίδας, κ. Καπεντζώνης και εγώ, ως Βουλευτή Φωκίδας. Σε αυτή τη σύσκεψη οι παράγοντες του Υπουργείου χαρακτήρισαν το έργο «Φαραωνικό» κατά το κόστος του, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός έχει απαντήσει ότι η λύση που προκρινόταν με την αρχική μελέτη ήταν πολύ ακριβή και ότι δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά. 
 Οι παράγοντες, λοιπόν, του Υπουργείου κατά τη σύσκεψη εκδήλωσαν την άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο αυτό και θα πρέπει να εξευρεθεί λύση μικρότερου κόστους. Πρότειναν, μάλιστα, λύση που θα μείωνε το κόστος μεν αλλά την εφαρμογή της εμπόδιζε η ισχύουσα Υγειονομική διάταξη της ΚΥΑ Α5. Οι ίδιοι παράγοντες, λοιπόν, προεξέχοντος του Γραμματέα Υδάτων, πρότειναν τη λύση της αναθεώρησης της Α5.
  Ανέλαβε, δε, ο ανωτέρω Γραμματέας, παρά τις δικές μας επιφυλάξεις, να προχωρήσει το κομμάτι της αλλαγής της Α5 σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Λίγους μήνες μετά και αφού εγώ διαπίστωνα στασιμότητα για το ζήτημα, κατέθεσα την από 3-7-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτηση μου που έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου 12525/3-7-2013. Το περιεχόμενο της Ερώτησής μου αυτής αλλά και τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών έχω Δημοσιεύσει με Δελτία Τύπου μου. Παράλληλα, βρισκόμουν σε συνεχή επαφή με τον Γ.Γ αλλά και τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

  Αλλεπάλληλες και προς πάσα κατεύθυνση ήταν και οι ενέργειες της τότε Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γαζή. Και αυτές έχουν δημοσιευτεί επανειλημμένως. Μετά από πολλά, την 24η Ιουλίου 2014 επισκέφθηκα με τον Δήμαρχο Δωρίδας, κ. Καπεντζώνη, και τον Αντιδήμαρχο, κ. Υφαντή, τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Δένδια. Το έργο, όμως, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα απενταχθεί, όπως διεφάνη και στην πρώτη σύσκεψη. 

   Τί συμβαίνει σήμερα που δεν γνωρίζουν οι ερωτώντες: 
 1. Το έργο δεν πρόκειται να ενταχθεί με την αρχική μελέτη.
  2. Ζητήθηκε ήδη από το Υπουργείο η εκπόνηση νέας μελέτης.
  3. Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωρίδας, που είναι ο κύριος του έργου, έχει ήδη απευθυνθεί στον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδα, κ. Μπακογιάννη, για τη συνδρομή του τελευταίου στο θέμα της εκπόνησης νέας μελέτης του έργου το οποίο θα γίνει με νέα τεχνικά στοιχεία. 
 4. Στόχος – Χρονοδιάγραμμα το «στήσιμο» του έργου με προδιαγραφές που μπορούν να υλοποιηθούν και η ένταξη της μελέτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2015.

   Οι προσπάθειες που καταβάλλω για τα θέματα του Νομού μας είναι γνωστές. Εργάζομαι άοκνα, όπως έχω υποχρέωση, για να ανταπεξέρχομαι στα κοινοβουλευτικά καθήκοντά μου αλλά και για να συνδράμω στην επίλυση των ζητημάτων της Φωκίδας, στην πιο άσχημη συγκυρία που έχει περάσει ποτέ ο τόπος μας. 
 Το ήθος και αξιοπρέπεια μου είναι γνωστά στους πολίτες της Φωκίδας, στους συναδέλφους μου Βουλευτές όλων των παρατάξεων, σε όλους τους θεσμικούς αλλά και στον Πρωθυπουργό. Νοιώθω απέραντη υπερηφάνεια, πρώτα για την πατρίδα μου, τη Φωκίδα, όταν ακούω τα καλά τους λόγια. Όπως είχα προαναγγείλλει και προεκλογικά, πορεύομαι χωρίς να παρεκκλίνω, για κανέναν λόγο, από τις αρχές μου. Δεν εκβιάζομαι, δεν μπαίνω σε κλίκες και δεν εξυπηρετώ συμφέροντα κανενός.

   Θα παραμείνω όρθια, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη Φωκίδα, παρά τα ‘’χτυπήματα κάτω από τη μέση’’. Μοναδικό μου μέλημα είναι να στέκομαι δίπλα στον απλό πολίτη.
  Αυτός είναι που θα μας κρίνει όλους. Κάποιοι, όμως, δεν θέλουν, τον πολίτη να κρίνει αυτοδύναμα. Δεν θέλουν να αναμετρηθούν απλά Και να κριθούν. 
 Νομίζουν ότι σκάβοντας το λάκκο του άλλου, κερδίζουν στα μάτια του κόσμου….. Μεγάλο Λάθος…. Σε αυτό το μικρό διάστημα της θητείας μου έχω δεχθεί πολλές αήθεις επιθέσεις και χτυπήματα στο «υπογάστριο».

   Όχι μόνο δεν πτοούμαι αλλά θέλω να εφιστήσω την προσοχή σε κάποιους, ότι με τις ύπουλες συμπεριφορές τους δεν βλάπτουν εμένα προσωπικά αλλά «κονταίνουν» ολοένα και περισσότερο τα πόδια της παράταξης της Ν.Δ, την οποία, άλλωστε, ουσιαστικά δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ τους. Επίρρωση σε αυτά που ισχυρίζομαι προσφέρει και ο χρόνος που επέλεξαν για το τελευταίο χτύπημα προς εμένα.

    Έχουν αντιληφθεί, άραγε, πού βρίσκεται η παράταξη στο Νομό, μετά και το παντελώς πρόσφατο γεγονός της παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη; 
  Έχουν αναλογισθεί πώς αισθάνεται ο κόσμος;

   Ένα μόνο έχω να τους πω: Ας αντιληφθούν, όσο είναι καιρός, ότι τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές δεν εξυπηρετούν την παράταξη και κυρίως δεν ωφελούν τον τόπο. Φωκίδα, 

                                                                                                                       21-11-2014.
Read more »

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας...

Κ. Μίχος Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος


Β. Κατσαγούνος αναπληρωματικό Μέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθμ. Πρωτ. : 132541/482/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
                                                                                         τακτικά μέλη:                                                      

   1. Τσιτσάνη Λάμπρο                                        
  2. Aποστολόπουλο Κων/νο
  3. Κοντζιά Ιωάννη
  4. Μίχο Κων/νο                                                         5. Αναστασίου Γεώργιο        
   6. Ευαγγελίου Παναγιώτη        
   7. Βέττα Δημήτριο
   8. Μελισσάρη Ιωάννη

                                                              

   ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση»                   Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις   01 /12/2014, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 10:15 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 07/11/2014.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Σανιδάς Χαράλαμπος.ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄  Έργα άρδευσης Δήμου Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου 
«Κυκλοφοριακή σύνδεση Τ.Κ. Γλυφάδας Δήμου Δωρίδας» στο  Ν. Φωκίδας.


 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου ΄΄ Υφιστάμενες γεωτρήσεις στην Δ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων και κατασκευή υδρευτικού δικτύου με σκοπό την υδροδότηση των Τ.Κ. της Αγ. Παρασκευής και των Αλαλκομένων του Δήμου Λεβαδέων ΄΄  στο  Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Κέντρο Δορυφορικών Εκπομπών Θερμοπυλών, Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ξενοδοχείου – υδροθεραπευτηρίου με την επωνυμία ΄΄ ΓΑΛΗΝΗ΄΄, τύπου 5*, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΓΑΛΗΝΗ Ξ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.΄΄ δυναμικότητας 493κλινών στα Καμένα Βούρλα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου  Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, κοπής – μορφοποίησης και κατεργασίας λίθων και μορφοποίησης σιδήρου της ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ στη θέση «ΓΚΑΤΖΟΥΡΕΙΚΑ» ΔΕ Μώλου, Δήμου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έρευνα λατομικού χώρου, σε έκταση 84.463,69 τ.μ. του Γεωργίου Δημ. Ζαφειράκη στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» ΤΚ Κουρκουλών, ΔΕ Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)    Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων  λατομείου σχιστολιθικών πλακών     της « Ε. ΔΡΙΤΣΑΣ &  ΣΙΑ ΕΕ » στην ΤΚ Μελισσώνα ΔΕ Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων λατομείου μαρμάρων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.  στη θέση «Ποδούλα», Τ.Κ. Θεολόγου. Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης κατά 10 στρέμματα, υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Ροδάς», του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε", με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 468,75 τόνων.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης κατά 5 στρέμματα, υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων στη θέση «Ανεμόμυλος», Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού  Νομού Ευβοίας  της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε", με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και  ετήσιας δυναμικότητας 475 τόνων.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων από μετατόπιση, αναδιάταξη υφιστάμενης μονάδας στην ίδια θέση με αύξηση δυναμικότητας από 300 τον/έτος σε 412,5 τον/έτος και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων στη θέση «Χερονήσι – Σκουπίδια», του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Νομού Ευβοίας της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε".

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: α) ιχθυογεννητικού σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση εμβαδού  12.442,30 τ.μ., και β) προβλήτας, θέση « Τρανός Ανήφορος », Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 15: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση : α) ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 877,5 τον (εκσυγχρονισμός και επέκταση της υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων κατά 30 στρέμματα στη θέση «Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας», του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας), β) συσκευαστηρίου, ετήσιας δυναμικότητας 877,5 τον (αύξηση της εγκεκριμένης δυναμικότητας των 350 τον/έτος) και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 1.503,49 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.».

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.641,20 ΚWτης εταιρείας ΄΄ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΄΄  του  Δήμου Θηβαίων Π.Ε.. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Μεσοβούνι΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο  Ν. Φωκίδας.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

 ...

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό ΄΄ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΠΟΛΗ΄΄ στο ύψωμα ΄΄ ΡΟΒΑΧΩΝΑ ΄΄ του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης

 ...

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με  κωδικό «1000942 ΕΛΑΤΟΣ» στη θέση «ΕΛΑΤΟΣ», της Τ.Κ. Επταλόφου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.


Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής ΑντώνηςΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό «ΚΟΥΚΟΤΟΣ 1402262» που είναι εγκατεστημένος στο ύψωμα ΚΟΥΚΟΤΟΣ τοτ Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄Μουγγουλιός΄΄, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.

 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄Πλαγιά Ψήλωμα΄΄, Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Πάρκου παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 MW  της εταιρείας  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.», στη θέση ΄΄ Μαυροπλαγιά – Κάστρο ΄΄, του Δήμου Τανάγρας, του Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                             ΣΑΝΙΔΑΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κο. Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας

κα. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας

κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες έδρες τους                                                 

Επικεφαλής Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Εκτελεστικό  Γραμματέα κο. Ν. Χαρδαλιά.

Εισηγητές θεμάτων για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της επιτροπής :        

α) Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κο. Τερζή Αντώνη.ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:


1. Κατσαγούνο Ευάγγελο,

2. Κυρίτση Δημήτριο,    

3. Ψυχογιό Γεώργιο,

4. Αργύρη Δημήτριο,   

5. Καλαντζή Αικατερίνη,  

6. Θηβαίο Νικόλαο, 

7. Στουπή Νικόλαο,

8. Γεωργούλη Αδαμάντιο.

Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης,

με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περ. Στ. Ελλάδας

Δ/νση Διοίκησης Τμ. Συλλογικών Οργάνων.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας.

Δήμους  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.             
Read more »