Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Σε απόγνωση επαγγελματίες της Ιτέας μετά την απόφαση για κατεδαφίσεις και οικονομική εξόντωση της παραλίας... με υπογραφή του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος!


Αποτέλεσμα εικόνας για ιτεα παραλιακα καταστηματα φωτογραφιες


Αποσπάσματα από το: 

diavgeia.gov

    ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν . ΦΩΚΙΔΑΣ ... 
            Γιογάκης Nικόλαος, Πρόεδρος 
 ...

    Στην Ιτέα σήμερα 21 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 έτους, η μέρα Τετάρτη και ώρα 18.3 0 η Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας συνήλθε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου μετά από την υπ’αριθ .966/19 - 09 - 2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. προέδρου αυτής. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία στην επιτροπή, ο Πρόεδρος κ. Γιογάκης Νικόλαος εισάγει για συζήτηση το παρακάτω θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη: 

   Π ε ρ ί Εξέτασης αιτημάτων για παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας όπου υφίστανται παράνομες κατασκευές. 

   Αφού έλαβε το λόγο ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές τοπογραφικά διαγράμματα που υπέβαλαν ορισμένοι καταστηματάρχες και ζητούν την παραχώρηση χρήσης χώρου στη Ζώνη Λιμένα Ιτέας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για χρονική διάρκεια έως 31 - 12 - 2016, ως κάτωθι:
1. Βουρλάς Γεώργιος 
 2. Κόσκορος Δημήτριος 
3. Ι. Καψάλης - Κ. Ρομβοτσάνος & Σία Ο.Ε. 
. 4. Ζαφειρίου Δέσποινα
 5. Μπέσιος Θεόδωρος 
6. Κυριακούλα Ηλιοπούλου 
7. Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος 
 8. Βερένα Καρκούλια 
 9. Παπανικολάου Αλίκη 
 10. Μωραΐτης Σταύρος 
11. Μαργώνη Μαρία 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος επισήμανε ότι στους εν λόγω αιτούμενους προς παραχώρηση χώρους Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας υφίστανται παράνομα έργα για τα οποία έχουν επιβληθεί διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά το νόμο, από το Λιμεναρχείο Ιτέας. Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας... με την...σχετική Εγκύκλιό του προς τους φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, αναφορικά με τον τρόπο και τη διαδικασία της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα και την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, έχει τοποθετηθεί ρητά αναφέροντας: «Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε ότι παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί παράνομ ων έργων, για τα οποία εφαρμογή έχουν οι δι ατάξεις των άρθρων 27 & 29 του Ν . 2971/2001 δεν επιτρέπονται. 
  Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα δύναται να προβεί σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα, εφόσον προηγουμένως γίνει άρση όλων των αυθαιρεσιών καθώς τέτοια παραχώρηση αποτελεί ‘’επιβράβευση’’ της παραβατικής συμπεριφοράς και δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του Δημόσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών.» 
 Αυθαίρετα κτίσματα ή / και κατασκευές ανεγερθέν τα εν όλω ή εν μέρει εντός της Ζώνης Λιμένα κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς (άρθρο 27 του Ν. 2971/2001). 
 Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική προστασία των κοινόχρηστων χώρων και επιβάλλει την αποκατάσταση της μορφής τους η οποία έχει αλλοιωθεί με τη χωρίς άδεια ανέγερσης πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος. 
 Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας δύναται να προβεί σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα, εφόσον προηγουμένως γίνει άρση όλων των αυθαιρεσιών, ή νομιμοποίηση αυτών, ή έχοντας εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας για παραχώρηση που συνοδεύεται από κατασκευή έργου μόνιμης ή προσωρινής φύσης. (Σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υ . Ν . Ν . Π . ). Ύστερα από τα παραπάνω η Λιμε νική Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος, προκειμένου αφενός να τηρηθεί η νομιμότητα στη ΧΖΛ της πόλης μας και αφετέρου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες της παραλίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
  Ο πρόεδρος καλεί τη λιμενική επι τροπή να αποφασίσει για τα παραπάνω. Η λιμενική επιτροπή αφού άκουσε όλα αυτά και αφού έχει υπόψη της: 
 α. Το 14 από 19 - 1 - 1939 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» 
 β. Το Ν.2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ23/τ.Α.) 
  γ. Το Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/τ.Α) 
 δ. Το Ν.3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και επιμόρ φωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής 3 Ναυτιλίας » (ΦΕΚ 153/τ.Α/19 - 6 - 2003)  ... ...
  Την εισήγηση του κ. προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 Α) Δεν εγκρίνει τις αιτούμενες παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα Ιτέας, στους καταστηματάρχες ... καθώς αφορούν παραχωρήσεις επί παράνομων έργων. 
 Β) Να αποσταλεί έγγραφο στους επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται παραλιακά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να ζητηθεί: 
 Ι . Να άρουν άμεσα τις αυθαίρετες κατασκευές τους και κυρίως κάθε εμπόδιο που παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού στον κοινόχρηστο χώρο της ΧΖΛ ( κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων, ανεμοφράκτες, υαλοπετάσματα, κ.τ.λ. , τα οποία αποτελούν μόνιμες κατασκευές ), προ κειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στον κοινόχρηστο χώρο , τον ευρισκόμενο κάτω από τα προστεγάσματα. 
 ΙΙ . Να μας υποβάλλουν αιτήσεις για παραχώρηση χώρου (με κατασκευή έργου - εφόσον επιθυμούν) χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ετών, συνοδευόμενες από πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα και τεχνικές περιγραφές κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο (επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες μη μόνιμες και μη σταθερές κατασκευές ), ώστε οι σχετικές εγκριτικές πράξεις των αποφάσεών μας που θα ζητηθούν από το ΥΕΝ (νυν ΥΝΝΠ), ΓΕΝ και Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης να έχουν σοβαρές πιθανότητες να εκδοθούν θετικές. 
 Γ) Όσοι επιθυμούν παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου (χωρίς κατασκευή) χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, θα υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση.
Δ)Το εν λόγω ανωτέρω έγγραφο να κοινοποιηθεί στο Λιμεναρχείο Ιτέας καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ν. Φωκίδας, για την ενημέρωσή τους και τις δικές τους ενέργειες.


Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για τον κατά νόμο έλεγχο και έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.
Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν.
        Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ


22 σχόλια:

 1. Αυτος ο τόπος 100 χρονια πισω!Ξηλωστε τα όλα ,κάντε τον ενα νεκροταφείο και διώξτε και τους λίγους νέους που εχουν απομείνει!!!ολα για τους βωξίτες που εχουν καταστρέψει το νομό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ οι αλλοι νομοι πανε με το Συριζα 100 χρονια μπροστα ε;;;Εγω λεω να μπαζωσουμε τη θαλασσα και να βαλουμε τραπεζοκαθισματα πανω και κουνιες και να κανουμε και στεγαστρα μεχρι το νησακι του Αγιου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ να γινει η Ιτεα κατι σαν Ντουμπαι.Οσο για τους βωξίτες που κατεστεψαν το νομο να πας στο 51 όταν εχουν συνελευση οι εργαζόμενοι και οι φορτηγατζήδες να το πεις αυτό.Μήπως εισαι ο γνωστός και μη εξαιρετέος πουρναροκαλλιεργητης ,δήθεν οικολόγος ;

   Διαγραφή
 2. ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΞΙΑ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΔΕΙΣ ΠΟΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ;

   Διαγραφή
 3. πολιτης παραλιας13 Οκτωβρίου 2016 - 4:30 μ.μ.

  Ο πρόεδρος δεν έχει επισημάνει ακόμα ότι στους εν λόγω χώρους Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας υφίστανται παράνομα εγγατελημένο σκάφος στην περιοχή Μαιάμι για το οποίο δεν έχει επιβληθεί καμία διοικητική ποινή ή κυρώσεις κατά το νόμο, από το Λιμεναρχείο Ιτέας. Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας τι σκοπεύει να κάνει; Θα κωφεύει για πολλά χρόνια ακόμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το αίσχος αυτό έχει σχέση με τις εκλογές? όμηροι οι επαγγελματίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λιμενικό ταμείο και Κτηματική υπηρεσία αχτύπητο δίδυμο έρχεται από κοντά και ο λιμενάρχης ρεεεεεε θα μας γκρεμίσετε τα μαγαζιά ρεεεεεε; θα μας κλείσετε ρεεεεεε; για κοπισε ρε λεβέντη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ούτως ή αλλως η Ιτέα ερημώνει σταδιακά.Οπότε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα κλείσεις.Ε ας το κανει αλλος να μην έχεις και τύψεις που θα ασχοληθείς με κατι αλλο.Παρεππιπτοντως δε χρειαζεται να κοπιασει κανείς για να δειξεις αντριλικι κλπ.Σου επιβάλλει αμα θέλει προστιμο διατηρησης αυθαιρετου και παει στο taxis καπνος και μετα αν δεν πληρωθεί κατασχεση κατάθεσης η πλειστηριασμος.Απλα.Τους νομους δεν τους βγαζει ο Γιογακης.Το κοινοβουλιο με τους 300 τους βγαζει.Η κυβερνηση λεγεται ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα παραπονα σου στον κυριο Κωστοπαναγιώτου που σε εκπροσωπεί επαξια στη βουλή και ψηφιζει για ότι αφορα τη Φωκίδα πάντα με γνώμονα το συμφέρον της.Οποιος διαφωνει πινει ξύδι.

   Διαγραφή
  2. Καλά πόσα κονομάς από τις αυθαιρεσίες και κάνεις έτσι;Τσιφλικάδες της παραλίας γίνατε;Καρτέλ;Προίκα σας τη δώσανε την παραλία;Ομολογείτε ότι είστε παράνομοι και απειλείτε;Να μην μπορεί να περάσει ανθρωπος και να κάνει μπάνιο δίπλα σε αλλους που τρώνε και πετανε ψωμια και κοκκαλα επειδή θελετε σε 3 μηνες να βγαλετε οσα για 12;Επρεπε να ημουν εγω προεδρος και θα σου λεγα αν θα στο κλεινα. Ασε που τα πιο πολλα σερβιρουν καθυστερημένα σκουπίδια .

   Διαγραφή
 6. ΚΑΤΑ ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ ΜΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ? ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΚΙΤΑΠΙΑ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πότε;Για λέγε.Ποιός και πώς;

   Διαγραφή
  2. Ενδιαφέρεσαι προσωπικά;

   Διαγραφή
 7. Ο ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μη φοβαστε παιδια! τμας τελειωσε αυτος και ολο το περιβαλλον του αιωνια η μνημη

   Διαγραφή
 8. Το Σωσώ βγαίνει από το Άσπα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ; ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΘΑ ΤΑ ΤΙΝΑΞΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΔΕΝ ΤΟΝ ΝΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΗΘΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΜΑΥΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απο τον πατερα σας κληρονομησατε την παραλια βρε βαρυμαγγες? που απειλητε κιολας,ανοιξτετον τοπο να περναει ανθρωπος, που εχετε φτιαξει απο 5 μαγαζια ο ενας,το θεο σας δεν εχετε,αιντε πια αισχος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τώρα εσύ νομίζεις ότι μπορείς να μας κοροιδέψεις. καλά κάνεις μέχρι τώρα από δω και πέρα όμως τα ψέματα τελείωσαν. τους εκβιαστές τους πετροβολούνε

   Διαγραφή
 13. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΙΤΕΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΗ ...ΠΟΙΟΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ...ΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΙΔΕΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΡΧΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΠΕΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΘΗΚΑΤΕ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή η προσπάθεια....... για πες μας εσύ που είσαι της καλαισθησίας, το Μαιάμι που δεν έχει "παράγκες" γιατί είναι κλειστό? οεο?

   Διαγραφή