Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Προσφυγή Δρακάκη για το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας...!

  ΑΜΦΙΣΣΑ:   9/05 /2017 


 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  Σωκράτους 111, Λάρισα 413 36 

1) Γενικό Γραμματέα: Κον Ηλία Τσέλιγκα 
2) Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Φωκίδας 
Σταλλού 9, 33100, Αμφισσα 
 Κα Φουσέκα. 

    ΕΝΩΠΙΟΝ

 ΤΟΥ κ. Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡΟΣΦΥΓΗ

    1)    Γεωργίου ΔρακάκηΔημοτικού Συμβούλου, επικεφαλή παράταξης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δελφών, κατοίκου Δημοτικής κοινότητας Ιτέας  Καποδιστρίου 11 Τηλ  6972235391.
    2)    Ηλία Λύτρα ιδιοκτήτη τοπικής εφημερίδας «Αγών Ιτέας» κατοίκου Ιτέας Ηρώων 25, 33200Τηλ . 2265032444
    3)    Χαράλαμπου Μαρκάτου ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού Galaxiasfm κατοίκου Αμφισσας Καλογήρου 5 Τ.Κ : 33100 Τηλ. 6974856113
    4)    Ευσταθίου Μαλάκη κατοίκου Ιτέας Λεωφ. Αστιγγος3 Τηλ. 6974046919
Προσφεύγουμε ενώπιων σας και ζητούμε την ακύρωση των προβαλλομένων αποφάσεων 8/130/27.04.2017 (Σχετικό 1) και 8/131/27.04.2017 (Σχετικό 2) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών , για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους :
     1.     Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς.

Ο Νόμος 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 3 αναφέρει ότι : Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από αίτηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δήμων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί τηνανωτέρω διατήρηση.

Στην περίπτωση του Δημοτικού Λιμενικού Γαλαξειδίου δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι καθόσον  δεν πρόκειται περί δραστηριότητας ευρύτερης αναγνώρισης , εξειδικευμένου αντικειμένου και μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης κλπ . Το δημοτικό λιμενικό Γαλαξειδίουσυστάθηκε όπως όλα τα δημοτικά λιμενικά στην χώρα και μάλιστα ενεργοποιήθηκε προσφάτως με την διαπιστωτική πράξη 45/4327 22-01-2015 (Σχετικό 3) της αποκεντρωμένης διοίκησης  θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Η εισήγηση του δημάρχου για την αιτιολόγηση της αυτοτέλειας σύμφωνα  με την οποία το συγκεκριμένο Δημοτικό Λιμενικό Λειτουργεί υποδειγματικά (εισπράττει τα οφειλόμενα κλπ) ουδόλως δικαιολογεί την αυτοτέλεια παρά πρόκειται για θέματα διοίκησης της καθημερινότητας , επίσης η ιστορικότητα στην οποία αναφέρεται ο Δήμαρχος για την ναυτική παράδοση του Γαλαξειδίου εκφράζεται μέσω του Ναυτικού ΚΑΙ Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου και ουδεμία σχέση έχει με την ύπαρξη και αυτοτέλεια λιμενικού ταμείου! Επίσης  την ζώνη λιμένα Γαλαξειδίου  έως την ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον ΔΗΜΟ το 2015 σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας διαχειριζόταν επί δεκαετιών το Νομαρχιακό Λιμενικό Φωκίδας .

  Επίσης  ο Δήμος  Δελφών σύμφωνα με την ΑΡΧΙΚΗ απόφαση 13/2012 (Σχετικό 4)«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου« (και με τις μετέπειτα τροποποιητικές αποφάσεις περί συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου  15/281/2014 κ 18/353/2014 –(Σχετικά 5, 6)) ΔΕΝ είχε αποφασίσει περί ΑυτοτέλειαςΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ !! Σκοπός ΗΤΑΝ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ με την απορρόφηση της  ζώνης λιμένα της Ιτέας και μετονομασία αυτού σε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝδηλαδή η μετάλλαξή του από Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίου σε Δημοτικό Λιμενικό Δήμου Δελφών .


   Αυτή δε η διακηρυγμένη θέση ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ τόσο από την εισήγηση της απόφασης 13/2012 (σχετικό 4) αλλά και από την απόφαση 13/265/13.08.2012 (σχετικό 7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χερισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (Δημοτικά λιμενικά ταμεία) …» όπου σύμφωνα με την σχετική απόφαση  ο Δήμος Δελφών ανέθεσε  στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελο Πραγιάτηνα κινηθεί εξωδίκως εκπροσωπώντας τον Δήμο σε όλα τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες  προκειμένου να ολοκληρωθεί αρχικά η μετάβαση στο Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίου αλλά ΚΥΡΙΩΣ να πραγματοποιήσει τις ίδιες ενέργειες  κλπ προκειμένου να επιτευχθεί η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ του Δημοτικού Λιμενικού Δήμου Δελφών που θα καλύπτει  ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ έναντι αμοιβής 3000 ευρώ εις βάρος του κωδικού 00-6111 του προυπολογισμού του 2012.  Και μάλιστα θα καταβληθεί τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών και πάντως το μισό του εγκεκριμένου ποσού θα καταβληθεί στον δικηγόρο με την ολοκλήρωση και παράδοση της ανατεθειμένης εργασίας και κυρίως την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δελφών. (Σχετικό 7)

Η απόφαση αυτή ουδέποτε ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ  ή τροποποιήθηκε !

Συνεπώς για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν δικαιολογείται η Αυτοτέλεια .


     2.     Λήψη απόφασης για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας στο Δήμο Δελφών (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας.

Βάσει του Ν. 3852/2010 Κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. η οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον ίδρυση ΝΠΔΔ για κατ’ εξαίρεση λόγους δεν αφορά την δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων του ενός  Λιμενικών ταμείων . Δεδομένου ότι ο Δήμος Δελφών έχει ήδη συστήσει και λειτουργεί το Δημοτικό Λιμενικό Γαλαξειδίουμε την διαπιστωτική πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 65/4327 22-01-2015 (Σχετικό 3) Δεν δύναται να ιδρύσει και δεύτερο Δημοτικό Λιμενικό 

Άρθρο 103

Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείςαρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείαςκαι ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος,όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχειέως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο(2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων πουαναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Είναι σαφές ότι ο Δήμος Δελφών προσπαθεί τεχνιέντως με τις αποφάσεις 8/130/27.04.2017 και 8/131/27.04.2017 να δημιουργήσει τετελεσμένα και να συμπαρασύρει την δημόσια διοίκηση σε παράνομες αποφάσεις και να ιδρύσει δύο λιμενικά ταμεία σπαταλώντας πολύτιμους δημοτικούς πόρους .

Για τους παραπάνω λόγους προσφεύγουμε ενώπιων σας και ζητούμε, νόμιμα και εμπρόθεσμα, την ακύρωση των προσβαλομένων αποφάσεων .


Οι προσφεύγοντες

1)    Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ
2)    Η. ΛΥΤΡΑΣ
3)    Ε. ΜΑΛΑΚΗΣ   
4)    Χ.  ΜΑΡΚΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου