Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Παραχώρηση δεκαετίας! για τα μεταλλεία με ΝΕΑ απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας μετά τις προσφυγές...ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν . ΦΩΚΙΔΑΣ 
 Αριθ. μελών κατά το νόμο: 9 Πράξη αριθ. 05/2016 
                                                                       
Αποσπάσματα από το  diaygeia
   ...Στην Ιτέα σήμερα 2 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα
18.00 η Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας συνήλθε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου
μετά από την υπ’αριθ.143/29/01/2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. προέδρου αυτής.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία στην επιτροπή, ο Πρόεδρος κ. Γιογάκης
Νικόλαος εισάγει για συζήτηση το παρακάτω θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη:
...Π ε ρ ί Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην εταιρεία «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.»  
   ...ο Πρόεδρος κ. Γιογάκης Νικόλαος έλαβε το λόγο και εξέθεσε τα εξής: Στη σημερινή συνεδρίαση επαναφέρεται στη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας το θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος χ ρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην εταιρεία «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.» , η οποία εντέλλεται για την άμεση λήψη νέας σχετικής απόφασης, ύστερα από την έκδοση της με αριθ.πρωτ. 3112.8 - 11/ 02 /15/ 1 1 - 08 - 2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΑΔΑ: 1 6ΕΘΟ465ΦΘΘ - ΟΥ7) με θέμα την εξέταση ιεραρχικής προσφυγής... α) της δημοτικής παράταξης του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» και
β) ...

...θέτω προς ψηφοφορία την πιο κάτω πρόταση:

  α . Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» στην εταιρεία «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.» για μια δεκαετία με ετήσιο αντάλλαγμα πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00) ευρώ, 
  β . Ποσό πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μ ε την έγκριση της πράξης παραχώρησης, 
  γ . Τη συνέχιση της συνδρομής της εταιρείας προς το Λιμενικό Ταμείο.
  δ . Την τήρηση των εκάστοτε Περιβαλλοντικών Όρων που τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.


   Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση...

...ΨΗΦΟΦΟΡΙ Α

  Ο κ. Κοτσιμπός Αλέξανδρος Λιμενάρχης Ιτέας Αντιπρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής δεν έχει αντίρρηση και συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου με την προϋπόθεση να εξασφαλιστούν οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις σ ύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 πρέπει να χορηγηθεί και η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, καθότι ο χώρος βρίσκεται μέσα στα όρια της Ζώνης Β ́ προστασίας Δελφικού Τοπίου Ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου...

 ...Η κα Μπρόκου Ελένη Προϊσταμένη της Τελωνειακής αρχής Ιτέας ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου...

 ...Ο κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου...

  ...Η κα Γεωργούλα Ευθυμία εκπρόσωπο ς του Επιμελητηρίου Ν. Φωκίδας ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου...

   ...Η κα Κασούτσα Βασιλική εκπρόσωπος του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων Ν. Φωκίδας ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου...

   Ο πρόεδρος καλεί τη λιμενική επιτροπή να αποφασίσει για τα παραπάνω. 

 Η λιμενική επιτροπή αφού άκουσε και έλαβε υπ όψη όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

  1. Την παραχώρηση για δέκα χρόνια του δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέα ς στη θέση «ΚΕΦΑΛΗ» έκτασης 13.282,00 μ 2, όπως αυτός φαίνεται στο από Οκτωβρίου 2014 , συνοδεύον την παρούσα απόφαση αρμοδίως θεωρημένο τοπογ ραφικό σχεδιάγραμμα του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού Λεωνίδα Αθαν. Φουσέκη και του Μηχανικού Μεταλλείων MSc Πούτιου Γρηγόρη, στην εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.
  2. Το αρχικό αντάλλαγμα καθορίζεται στα πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) ανά έτος. 
 3. Το παραπάνω αντάλλαγμα θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος με το ποσοστό του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού για το πέραν του 2% τ μήμα αυτού. Δηλαδή εάν ο επίσημος πληθωρισμός μεταξύ του χρόνου της α ρχικής παραχώρησης και του έτους πληρωμής είναι μεγαλύτερος του 2% για το πέραν του 2% ποσοστό θα προσαρμόζεται ανάλογα το αντάλλαγμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα καταστεί μικρότερ ο του αρχικά συμφωνηθέντος, δηλαδή των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000). 
 4. Με την υπογραφή της άδειας παραχώρησης θα κατατεθεί επ’ ονόματι του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ποσό που λήφθηκε υπόψη στη δι αμόρφωση του νέου ετήσιου ανταλλάγματος  για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν, όπως η κάλυψη της δαπάνης για τη σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (M aster Plan) για το λιμένα Ιτέας σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθρ. 44 του Ν. 4150/2013 . 
  5. Σε περίπτωση μελλοντικών οικονομικών αλλαγών, το αντάλλαγμα θα υπολογίζεται πάντα στο ευρωπαϊκό νόμισμα ευρώ, δηλαδή το τίμημα καθορίζεται με ρήτρα ευρώ. 
  6. Ο χώρος παραχωρείται στη δικαιούχο για τον ίδιο ακριβώς με την προηγούμε νη παραχώρηση σκοπό , δηλαδή για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτωσης προϊόντων βωξίτη από εγκαταστάσεις επεξεργασίας εμπλουτισμού και αποθήκευσης
  7. Η παραχώρηση δεν αφορά ή αναφέρεται σε τυχόν υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές. 
  8. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου  χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 9. Απαγορεύεται στην εταιρ ε ία να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά τ ης σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκ αταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. 
 10. Δεν θα θίγονται δικαιώματα παρακείμενων ιδιοκτησιών. 
  11. Θα τηρούνται με αυστηρότητα οι διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα οι εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας που τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το παραχωρούμενο με την παρούσα τμήμα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας, για το σκοπό που παραχωρείται . 
 12. Θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 1 269/82 (ΦΕΚ 89 Α ́ ) , το Ν. 2252/ 94(ΦΕΚ 192 Α ́) και το ΠΔ 55/98 . 
 13. Σε περίπτωση αλλαγής των χρήσεων γης που θα απαγορεύουν την χρήση του παραχωρούμενου χώρου, για τους λόγους που παραχωρείται, η σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της εταιρείας δύναται να λυθεί μονομερώς από το Λιμενικό Ταμείο, χωρίς καμία αποζημίωση προς την εταιρεία.
 14. Να λαμβάνεται κάθε μέτρο πρόληψης και καταστολής της ρύπανσης του θαλάσσιου χώρου από διαρροές, που είναι δυνατό να προκληθούν από βροχοπτώσεις - πιθανές βλάβες κ.λ.π. , και διασκορπισμού του φορτίου κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση πλοίω ν κ.λ.π. , σύμφωνα με την εν ισχύ Μ.Π.Ε. 
 15. Να υπάρχουν μέτρα καταστολής της σκόνης και η φόρτωση του μεταλλεύματος στα πλοία να γίνεται από το χαμηλότερο δυνατό ύψος, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διασποράς σκόνης στο περιβάλλον.
  16. Η παραχωρησιούχος εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυν η και έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο. 
 17. Να μη δημιουργηθούν οποιασδήποτε μορφής προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας εξαιτίας της χρήσης του χώρου, αλλά να λαμβάνονται πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ελεύθερη κίνηση των πλωτών μέσων πέριξ καθώς και ο ελλιμενισμός των αλιευτικών σκαφών της περιοχής, ως και η εύρυθμη γενικά λειτουργία και ασφάλεια του λιμένα.
  18. Δε θα επέλθει κανένας περιορισμός στη χρήση των κοινοχρήστων της πέριξ περιοχής εξαιτίας της χρήσης του εν λόγω χώρου.
  19. Κατά τη λήξη της παραχώρησης η δικαιούχος υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του χώρου χωρίς καμία όχληση.
  20. Απαγορεύεται κάθε μορφής σιωπηρή παραχώρηση ή παράταση παραχώρησης του χώρου, σε καμία δε περίπτωση δε δύναται να θεωρηθεί τέτοια η παραμονή της δικαιούχου στο χώρο μετά τη λήξη της παραχώρησης. 
 21. Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί νέα παραχώρηση στον ίδιο χώρο μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης θα πρέπει να επανέλθει με νέο αίτημά της. 
 22. Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση οποιουδήποτε όρου και περιορισμού της παρούσας από τη δικαιούχο της παραχώρησης, καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, αποτελεί λόγο ανάκλησής της με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ιτέας Ν. Φωκίδας, η οποία θα εγκρίνεται από την οικεία Περιφέρεια, συνεπάγεται δε την αυτοδίκαιη έκπτωση 8 της παραχωρησιούχου εταιρεία ς η οποία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή στη ν άμεση εγκατάλειψη του χώρου , χωρίς να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση. 
 23. Η αυστηρή εφαρμογή των όρων της παρούσας, θα ελέγχεται αρμοδίως από την οικεία Λιμενική Αρχή , προς τις υποδείξεις της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται η παραχωρησιούχος. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 05/2016. Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν...

13 σχόλια:

 1. ΕΙΠΑ ΚΙ ΕΓΩ..ΤΙ ΤΗΝ ΕΠΙΑΣΕ ΤΗΝ ΑΛΚΥΩΝΑ..ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΓΙΩΤΑ ΚΑΣΟΥΤΣΑ7 Μαρτίου 2016 - 5:22 μ.μ.

  Αν πράγματι με σοβαρότητα θέλετε ν'ασχολείστε με τα τοπικά πράγματα, πρέπει άμεσα να διορθώσετε τα όσα σχολιάζετε στο παραπάνω άρθρο σας για τη δημοτική παράταξη "ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ", τα οποία εν γνώσει σας είναι λανθασμένα.... και να αποκταστήσετε την αλήθεια. Κατ'αρχήν είναι απαράδεκτο απ μέρους σας, επειδή δεν διαθέτετε φωτογραφικό υλικό απο συνεδρίαση της νέας Λιμενικής Επιτροπής να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες της παλαιάς Λιμενικής Επιτροπής προ 2 ή 3 ετών και φωτογραφίες δημοτικών συμβούλων των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ απο συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Εκτός βέβαια αν δεν είναι τυχαίο και γίνεται επί σκοπό η χρήση αυτών των φωτογραφιών για να προκαλέσει σύγχηση στους αναγνώστες. Περισσότερο απαράδεκτο απο μέρους σας είναι να μπερδεύετε δήθεν την Βασιλική Κασούτσα, ναυτιλιακή πράκτορα και κατ'επανάληη μέλος της Λιμενικής Επιτροπής με το πρόσωπό μου (Γιώτα Κασούτσα), η οποία είμαι δικηγόρος και δημοτική σύμβουλος με τους ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ και καμία σχέση δεν έχω με την Λιμενική Επιτροπή ούτε με τις απόψεις της επί του θέματος της παραχώρησης σε Λαρνάκι-Κεφαλή. Εξάλλου γνωρίζετε και απο τα Δελτία Τύπου των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, που έχουν αναρτηθεί και στο ΦΩΚΙΔΑ TV, οτι η προσφυγή της παράταξης για την παράνομη σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής έγινε δεκτή απο τον αρμόδιο Υπουργό και για το λόγο αυτό συνεδρίασε υπο νέα συνθεση η Λιμενική Επιτροπή για το ίδιο θέμα. Οσο αφορά την θέση της δημοτικής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ είναι γνωστό και σε σας (απο τα ΔΤ που έχετε ανεβάσει), οτι είμαστε κατά της 10ετους παράτασης της άδειας χρήσης της χερσαίας ζώνης στο Λαρνάκι-Κεφαλή υπερ της "Ευραπαϊκοί Βωξίτες α.ε" για λόγους που κατ'επανάληψη έχουμε γνωστοποιήσει. Και απο τη θέση μας αυτή είμαστε αμετακίνητοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπούμαστε για την παρεξήγηση, η φωτογραφία αφαιρέθηκε. Εάν υπάρχει κάποιο επί πλέον λάθος στην ανάρτηση(αποσπάσματα από το diaygeia)να το υποδείξετε για να το αποκαταστήσουμε. Δεν ήταν στις προθέσεις μας καμία εμπλοκή με τους ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ, το αντίθετο.

   Διαγραφή
 3. Οι Πολίτες στο Προσκήνιο κατάφεραν με την προσφυγή τους να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση του Λιμενικού Ταμείου.
  Μήπως και η καινούρια απόφαση τους δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουν και να ακυρώσουν και αυτήν; γιατί πουθενά δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραχώρησης από τον οποίο αρχίζουν να μετρούν τα 10 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΠΑ!!!!!! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?

   Διαγραφή
  2. ..ΟΙ ΛΑΦΑΖΑΝΗΔΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΕΔΩ ΡΩΣΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ !!!

   Διαγραφή
  3. Οι Πολίτες κάνουν αγώνα για να μην καταστραφεί ο τόπος. Ακόμα και αν είναι όπως τα λες από τα χοτ σποτ που ετοιμάζουν στην περιοχή οι άλλοι πολύ καλύτερα να είχαμε ρώσους ολιγάρχες. Δε θα περάσει πολύς καιρός που οι "φιλοξενούμενοι" θα πάρουν και τις τελευταίες δουλειές στα μεταλεία. Τότε να δω τι θα λες;

   Διαγραφή
 4. ΚΑΙ ΟΜΩΣ! ΟΙ "ΠΟΛΙΤΕΣ" ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ.. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς θα μας πάρουν τις δουλειές στα μεταλλεία; Ούτε την γλώσσα ξέρουν, ούτε την δουλειά ξέρουν, ούτε μέσο έχουν. Εκτός κι αν είναι τόσο άχρηστοι οι υπόλοιποι (εμείς).

   Διαγραφή
  2. ΕΝΩ ΑΜΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (!!!) ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ !!!!
   ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΟΙ.. ΛΑΦΑΖΑΝΗΔΕΣ ΕΝΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ..

   Διαγραφή
 5. Η νέα άδεια παραχώρησης ισχύει για μιά δεκαετία απο τότε που έληξε η προηγούμενη και κακώς που η νέα απόφαση παραχώρησης δεν προσδιορίζει τον χρόνο λήξης της νέας άδειας. Εκείνο όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον στην νέα απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής είναι οι λόγοι του με αριθ.27 στοιχείου, που έλαβε υπόψη της η Λ.Ε. για να εκδώσει την νέα απόφασή της: Οφείλει η Λ.Ε να εξηγήσει στους δημότες, α) ποιά είναι η συνδρομή της μεταλλευτικής εταιρείας στο Λιμενικό Ταμείο και β) ποιά η ιδιορρυθμία και η ιδιαιτερότητα του χώρου σε Κεφαλή-Λαρνάκι, τα οποία έλαβε υπόψη της αυτή; Μήπως η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός οτι, επί δεκαετίες Λιμενικό Ταμείο και Λιμεναρχείο δεν έλεγξαν και δεν κατάγγειλαν, ως όφειλαν, τις εξόφθαλμες παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων σε Κεφαλή- Λαρνάκι, που όλοι οι Ιτιώτες έβλεπαν και κατάγγειλαν σε άλλες υπηρεσίες, ενώ Λιμεναρχείο και λοιποί έπαιζαν κρυφτούλι; Αραγε έναντι ποίου ανταλλάγματος (συνδρομής) υπήρξε αυτή η σιωπή κατά το παρελθόν απο Λιμενικό Ταμείο και Λιμεναρχείο; Για το μέλλον δεν ρωτάμε γιατί ξέρουμε- στο εξής θα σιωπούν όλοι αυτοί έναντι 55.000 €....τουλάχιστον.....
  Με λίγα λόγια, ας πάει και το παλιάμπελο...
  Ωραίο το όραμα για την Ιτέα και για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα.... Μπράβο.....Μπορούμε να περιμένουμε και τα χειρότερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστή η επισήμανση γιατί μόνο και μόνο το παράδειγμα του Λαρνακιού δείχνει ποσο σέβεται η εταιρία το περιβάλλον. Έχουν περάσει τέσσερα από τα δέκα χρόνια από την τελευταία παραχώρηση και δεν έχει κάνει το παραμικρό στον τομέα αυτό από όσα είχε δεσμευτεί. Το Λιμενικό Ταμείο την επιβραβεύει για τη στάση της με την παραχώρηση της "Κεφαλής".
   Όσο αφορά τη μη αναφορά στο χρόνο έναρξης και λήξης -αν δεν είναι εκ του πονηρού- σίγουρα δημιουργεί σοβαρή ασάφεια που μπορεί να εκμεταλλευτεί η εταιρία και αποτελεί λόγο ακύρωσης της απόφασης.

   Διαγραφή
 6. και μετα θελετε αναπτυξη και πρωτευουσα,οικεια λιμενικη αρχη σου λεει για ελεγχο,λιμενικη αρχη χωρις σκαφος σαν να λεμε αστυνομικη αρχη χωρις αυτοκινητο.α ρε κοπροασαιοι καλα τα παθαινετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή