Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Επιτέλους! Αποζημιώνουν τα καμένα του Δελφικού Τοπίου...!!!


 

«Ένταξη του πληγέντος τμήματος του Ελαιώνα της Άμφισσας από την πυρκαγιά της 5ης/08/2013 στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων». 
    Σύμφωνα με σημερινή γραπτή ενημέρωση του Ε.Λ.Γ.Α. προς τον Δήμο Δελφών και προφορική ενημέρωση εκπροσώπων του Ε.Λ.Γ.Α. Αγρινίου προς τον Δήμαρχο Δελφών, κ. Θανάση Παναγιωτόπουλο, εγκρίθηκε η ένταξη του πληγέντος τμήματος του Ελαιώνα της Άμφισσας από την πυρκαγιά της 5ης/08/2013 στο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργoκτηνοτροφικές  τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013», ορίζεται η 13η/05/2016 και θα διαρκέσει έως την 13η/06/2016.Πληροφορίες παρέχονται από τους τοπικούς ανταποκριτές ΕΛΓΑ:

·         Άμφισσα, κ. Ελένη Λαγγουράνη, 2265350023

·         Σερνικάκι, κ. Σωτηρούλα Πλατή, 2265072009, 23766

·         Χρισσό, κ. Δημήτριος Ανδρώνος, 2265022094Συνημμένα στο παρόν δελτίο τύπου παρέχονται όλα τα σχετικά έγγραφα και υποδείγματα που απέστειλε ο ΕΛΓΑ στο Δήμο Δελφών.
ΘΕΜΑ : «Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης-

             Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων "Πυρκαγιές 2013"»Σας διαβιβάζουμε την «Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης», για ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  από Πυρκαγιές κατά το έτος  2013 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης (πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2013»).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και προκειμένου  να διευκολύνουμε το έργο των Ανταποκριτών του Δήμου σας, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί  και αναλυτικά ως εξής:       

1.    Η συνημμένη ανακοίνωση πρέπει να  αναρτηθεί άμεσα σε δημόσιους χώρους (Δημαρχείο,  Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, κλπ.) τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν έγκαιρα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν και να συνυποβάλουν με  την αίτησή τους.

2.    Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης  θα είναι η  13η   Μαΐου  2016 και η λήξη  της θα είναι η 13η Ιουνίου 2016.  Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής τους, οι οποίοι θα  αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

3.    Οι Ανταποκριτές, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α, θα προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα και συγκεκριμένα:

ü   Έντυπο Α για ζημιές στη Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο

ü   Έντυπο Γ για ζημιές στο Πάγιο Κεφάλαιο και τον εξοπλισμό

ü   Έντυπο Δ  για ζημιές σε Αποθηκευμένα  προϊόντα

ü   Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ü   Ειδική Κατάσταση αιτούντων για χορήγηση ενίσχυσης

ü   Συγκεντρωτική Κατάσταση αμοιβής έργου ανταποκριτών.

4.    Τα έντυπα Α, Γ και  Δ μετά τη συμπλήρωσή τους (συμπληρώνονται όλα τα πεδία τους, καθώς και η ημερομηνία υποβολής τους), θα υπογράφονται από τον αιτούντα και τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, θα πρωτοκολλούνται και φωτοαντίγραφα των πρωτοκολλημένων εντύπων θα δίδονται στον αιτούντα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ένας παραγωγός υποβάλει πέραν του ενός  εντύπου, τότε θα δίδεται ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου σε όλα τα έντυπα που θα συμπληρώσει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

5.    Δεν θα παραλαμβάνεται και δεν θα πρωτοκολλείται καμία αίτηση εάν δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6.    Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες, εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τους νόμιμους κατόχους των ζημιωθέντων εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται με τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους 2013. Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα, θα πρέπει εγκαίρως να ειδοποιήσει όσους είχαν υποβάλει αρχική Αίτηση προκειμένου να προσκομίσουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

7.    Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη  η πυρκαγιά. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης θα υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής 2013.

8.    Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η αίτηση υποβάλλεται από  τον νόμιμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή το όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημιά. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου (προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

9.    Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, θα συντάσσεται πρακτικό από τον ανταποκριτή, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α, με την ημερομηνία που ειδοποιήθηκαν οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει αρχική αίτηση και δεν προσήλθαν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

10. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, θα συντάσσεται η  «Ειδική κατάσταση αιτούντων  χορήγησης ενίσχυσης». Δέκα  (10) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα αποσταλούν (συστημένα) στο Υποκ/μα:  α) η «Ειδική κατάσταση αιτούντων» και β) όλοι οι φάκελοι (έντυπα και δικαιολογητικά) των αιτούντων. 

11. Η συγκεντρωτική κατάσταση αμοιβής έργου των ανταποκριτών θα συμπληρωθεί χωριστά και θα αποσταλεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα.

Αν επιθυμείτε  να έχετε τα έντυπα του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε  ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr, a.belesioti@elga.gr και a.spanou@elga.gr. Επίσης, για τηλεφωνικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α  της περιοχής σας. 
Σημειώνουμε ότι  η Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος (ΦΕΚ 2605/Β/2015), τα έντυπα, το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και η Ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α www.elga.gr (Ασφάλιση και Ενισχύσεις → Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις → Ενεργά προγράμματα  → Πυρκαγιές  2013).


Ο ΠρόεδροςΘεοφάνης Κουρεμπές 
 
 

2 σχόλια:

  1. Με κυβέρνηση Τσίπρα, εντάξει; Να τα λέμε και αυτά

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ ΟΧΙ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ.ΜΕ ΤΟΝ....Κ Ο Φ Τ Η ΕΝΤΑΞΕΙ?ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή