Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμένο Δελφικό Τοπίο του κόσμου...

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ν. Δρόλαπας: ενώ το Επιμελητήριο Φωκίδας ΚΛΕΙΝΕΙ, η Διοίκηση των τριών έχει μόνιμη επωδό την καταβολή 270.000 ευρώ στον ανάδοχο που έχει κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ...!!!

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
 ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ….ΕΝΕΡΓΟΥΝ     του ΝΙΚΟΥ ΔΡΟΛΑΠΑ 
Πολ. Μηχανικού 
Μέλους Δ.Σ. Ε.Β.Ε.


     ΚΡΙΣΙΜΑ θέματα για τη βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων περιλαμβάνει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στις διατάξεις που συνδέονται με τα έσοδα των Επιμελητηρίων τα οποία μειώνονται δραματικά με τη προβλεπόμενη κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρομών των ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες ανέρχονται σε χιλιάδες και αποτελούν τον κύριο όγκο των μελών. 

   Διατηρείται βέβαια ως πόρος το ονομαζόμενο «ενιαίο ειδικό τέλος Γ.Ε.ΜΗ »,   το οποίο καταβάλλεται κατά τη καταχώρηση των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
( Γ.Ε.ΜΗ.). 
   Όμως το έσοδο αυτό είναι πολύ περιορισμένο, αφού καταβάλλεται μόνο μία φορά, κατά την αρχική καταχώρηση και μόνο από τις νομικής μορφής, κεφαλαιουχικές, εταιρείες ( Ε.Π.Ε. , Α.Ε. ), αφού οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να εγγραφούν. Με το υπόψη δε σχέδιο νόμου, δεν οριοθετείται με σαφήνεια ποίο θα είναι το προς είσπραξη ποσό του τέλους αυτού. 

   Με δεδομένο δε ότι,  από 1ης Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική καταβολή συνδρομής των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και ότι τα έσοδα των Επιμελητηρίων θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν προς τα μέλη – επιχειρήσεις, διαγράφεται αβέβαιο το μέλλον των μικρών ιδιαίτερα Επιμελητηρίων, όπως αυτό της Φωκίδας, αφού δεν θα μπορούν να καλύψουν τα έξοδα βασικής λειτουργίας των.

    Όσα μάλιστα έχουν λιγότερα από πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) μέλη, όπως το δικό μας που έχει 2.500 και δεν είναι βιώσιμο, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, υποχρεωτικά θα συγχωνεύονται ή θα απορροφώνται από μεγαλύτερα Επιμελητήρια γειτονικών νομών. 

   Ακόμη και ένα Επιμελητήριο το οποίο από τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης κρίνεται βιώσιμο, είναι πολύ πιθανό στην επόμενη χρήση, λόγο έλλειψης πόρων,  να καταστεί μη βιώσιμο και να συγχωνευθεί ή να καταργηθεί με Προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο. 
  Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες των Επιμελητηρίων, με σκοπό τη διατήρηση της βιωσιμότητάς των, με τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, με τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης και τη λήψη πιστοποίησης για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών επιχειρήσεων. 

    Αυτές όμως οι αρμοδιότητες προϋποθέτουν ύπαρξη εξειδικευμένων δομών, με προϋποθέσεις και όρους που θα καθορίζονται από διατάγματα, αλλά και πάλι, χωρίς να παρέχουν τη βεβαιότητα κάλυψης των ανελαστικών δαπανών των Επιμελητηρίων. 


   Στα πλαίσια αυτά η σημερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου, ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές, ωραιοποιεί τα πράγματα και ευελπιστεί ότι «δεν κινδυνεύει το Επιμελητήριο Φωκίδας, ότι δεν θίγεται η λειτουργία του αφού οι προτεινόμενες αλλαγές από το σχέδιο νόμου θα περιορισθούν μόνο στον τρόπο εξασφάλισης των αναγκαίων οικονομικών πόρων», αλλά ποίων πόρων;

   αυτών που δεν θα επαρκούν ούτε για τη λειτουργία του

 Τι ακριβώς προσφέρει σήμερα το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να λογίζεται ως απόλυτα ανταποδοτική η μέχρι τώρα υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή;
  Μήπως παρέχονται δωρεάν φοροτεχνικές και νομικές συμβουλές προς τα μέλη ώστε να μπορούν να σταθούν μέσα στο δυσμενές περιβάλλον που ασκούν τη δραστηριότητά τους;
  μήπως διοργανώθηκαν ημερίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικού εμπορίου, εξαγωγών, συμμετέχουμε σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και δια βίου μάθησης;
 - πολλά από τα οποία υπήρξαν υπεσχημένα προς τα μέλη με τις προεκλογικές δεσμεύσεις! ανάδοχο κοινοπραξία των μεγαλοεταιρειών.

    Βέβαια το ερώτημα είναι: Δεν έχει ευθύνες και το κάθε Επιμελητήριο για την αμφισβήτηση της χρησιμότητάς του;
  Ισχύει απόλυτα αυτό που λέγεται ότι τα Επιμελητήρια είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας.
  Από τα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας, μέχρι και σήμερα, καταγγέλλονται κακοδιαχειρίσεις κονδυλίων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ευνοιοκρατικές πολιτικές και τόσα άλλα.

    Εδώ και τρία χρόνια, από την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου Φωκίδας, έχει γίνει σχεδόν μόνιμη επωδός από τη τριμελή Διοίκηση, του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων, η πληρωμή του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας προϋπολογισμού 270.000 ευρώ. 
   Πως όμως είναι δυνατό να πληρωθεί ένα έργο το οποίο δεν έγινε, δεν παραδόθηκε στο Επιμελητήριο από τη περίοδο της προηγούμενης Διοίκησης;
  Πως είναι δυνατό να γίνει αυτό, όταν ο ανάδοχος του έργου έχει κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. επειδή δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις;
  Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να στηρίζεται σε νομική και ηθική βάση;   - Όχι. 

    Κι όμως, οι συζητήσεις συνεχίζονται παρά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες δεσμεύουν τα εντεταλμένα όργανα του Επιμελητηρίου να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση προς κάθε κατεύθυνση των μεθοδεύσεων που προηγήθηκαν, ακόμη και προς παραπλάνηση του δικαστηρίου.

    Οι δυνάμεις του μικρού αυτού Επιμελητηρίου που αντιστέκονται και εκπέμπουν διδάγματα ηθικής συμπεριφοράς, δεν μπορούν να δεχθούν τις άνευ αντικειμένου απαιτήσεις της αναδόχου κοινοπραξίας των μεγαλοεταιρειών. 

   Θα συνεχίσουν να μάχονται για θέματα αξιών, όσο μεγάλες και αν είναι οι αντιξοότητες που παρεμβάλλονται, όσο και αν είναι το προσωπικό και επαγγελματικό κόστος.-
Read more »

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Εγκαίνια των έργων αναβάθμισης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού... 

     Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια των νέων έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσία της πρέσβειρας της Αυστρίας και του Εμπορικού Ακολούθου της Πρεσβείας...

   Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, ο νέος αναβατήρας που συνδέει για πρώτη φορά τα Κελάρια με τον Βάκχο είναι ένας από τους 4 πλέον σύγχρονους αναβατήρες τύπου “combi” παγκοσμίως και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς από τα 1.750μ στα 2.250μ υψόμετρο σε λιγότερο από δέκα λεπτά, με απόλυτη άνεση και ασφάλεια.
 Τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αναβατήρων και εγκαταστάσεων, που ολοκληρώθηκαν φέτος, αποτελούν την Α΄φάση του συνολικού έργου ύψους 17 εκατ. ευρώ. που υλοποιεί η ΕΤΑΔ Α.Ε. μέσω ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τους παραπαρνάσιους Δήμους (Αμφίκλειας, Αράχωβας, Δελφών) και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 
 
   Η Υπουργός στο χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα στοχεύει να είναι ισχυρός και σύγχρονος τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Στόχος μας είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης σε όλα τα Χιονοδρομικά Κέντρα της Χώρας. Κάθε Χιονοδρομικό πρέπει να κατοχυρώσει και να προβάλλει διεθνώς, με κάθε μέσο, το δικό του brand name...

paransos

   Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ  Δημήτρης Δημητρίου, παρουσίασε όλο το σχέδιο ανάπτυξης, την Α΄Φάση που ολοκληρώθηκε και τη Β΄Φάση που ήδη ξεκίνησε και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2015 και επεσήμανε πως «το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού αποτελεί τουριστικό προορισμό υπερτοπικής εμβέλειας και επιδρά σημαντικά στην οικονομία, τη συνοχή και τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. 

  Η υπουργός  εγκαινίασε την πρώτη επίσημη διαδρομή του νέου υπερσύγχρονου αναβατήρα, που μετέφερε τους παρευρισκόμενους στην κορυφή του Βάκχου για μια πανοραμική θέα των νέων έργων.

   Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από όλους τους παραπάνω συνεργαζόμενους φορείς, βουλευτές των τριών Νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, οι Δήμαρχοι όλων των παραπαρνάσσιων Δήμων και πολύς κόσμος. 

Ο βουλευτής Βοιωτίας Γιάννης Καράμπελας που διακρίνεται στην φωτογραφία να κόβει την κορδέλλα με την Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή του, ενώ παράλληλα δεν σταματά να προωθεί τις προτάσεις που έχει καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με το προεδρικό διάταγμα για τον χαρακτηρισμό του όρους Παρνασσού ως εθνικού πάρκου και τον καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, παρακολουθώντας στενά το θέμα καθώς υπάρχει δέσμευση από πλευράς υπουργείου, να συζητηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές πριν την οριστική υποβολή του διατάγματος...

Read more »

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Φωκίδας: Ο δήμος Δελφών επιβάλλεται να πάρει πρωτοβουλίες για το κομμένο ρεύμα 400 οικογενειών συμπολιτών μας...

   Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
 

19-12-2014


     Σαν Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ζητήσαμε στη συνεδρίαση του δημ. Συμβουλίου τη Δευτέρα 22-12-2014 να συζητηθεί το θέμα «ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ». 

   Σε συνέχεια δε των προσπαθειών για την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων στην κατεύθυνση της διευθέτησης των προβλημάτων που απασχολούν τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: Τελευταία έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πολιτών, που αδυνατούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. 

   Το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε 400 περίπου σπίτια και μαγαζιά στη περιοχή μας. Σίγουρα με τον τελευταίο μήνα του έτους γεμάτο χαράτσια, φόρους, τέλη, κτλ το νέο έτος θα μας βρει σε πολύ χειρότερη κατάσταση. 

    Καθημερινά όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν, μετά από 5 χρόνια μνημονίων και καταστροφικών κυβερνητικών πολιτικών, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

  Το πρόβλημα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί κάτω από το χαλί. 
 Κανείς δεν μπορεί να μένει αδιάφορος και απαθής.
   Όπως πολλές φορές έχουμε επαναλάβει το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν νοείται εν έτη 2015, που η εξάρτησή μας από την ηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται σε απόλυτο βαθμό, να υπάρχουν τόσες πολλές οικογένειες χωρίς ρεύμα.

   Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης συναισθανόμενη την ευθύνη και την ηθική υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας και πιστεύοντας ότι κανένα σπίτι δεν πρέπει να μένει χωρίς ρεύμα προτείνει τα παρακάτω άμεσα μέτρα:

  1. Την άμεση ενεργοποίηση της αρμόδιας επιτροπής για την επανασύνδεση των παροχών των ευπαθών νοικοκυριών.
  2. Άμεσα να γίνει ενημέρωση για τα συγκεκριμένα ζητήματα, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών, ώστε να διευκολυνθούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
 3. Πάγωμα των χρεών σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε δυσχέρεια, κατάργηση των προστίμων και απόσυρση τυχόν μηνύσεων από την ΔΕΗ. 
 4. Θεσμοθέτηση ελαχίστου ορίου δωρεάν κατανάλωσης για τις οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. 

   Ο δήμος επιβάλλεται να πάρει πρωτοβουλίες τόσο προς την περιφέρεια όσο και προς την ΚΕΔΕ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση των κοινωνικών και προνοιακών δομών του.

   Ελπίζουμε στο δημοτικό συμβούλιο να διαμορφωθούν μέσα από τον διάλογο, αποφάσεις που θα βοηθήσουν, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, τους συμπολίτες μας.
Read more »

"Ετόλμησα να υμνήσω..." - η μοναδική Χριστουγεννιάτικη έκθεση του ΕΠΚΕΔ στους Δελφούς για τον μεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο! Εγκαίνια την Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- 150 χρόνια από τη γέννησή του ( 1864-2014)

 "Ετόλμησα να υμνήσω..." 

    Έκθεση με λατρευτικές απεικονίσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου σε έργα τέχνης, αντικείμενα και λαϊκά καλλιτεχνήματα της εποχής Επιμέλεια έκθεσης: Λουΐζα Καραπιδάκη, Ιστορικός Τέχνης 

Εγκαίνια: Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στις 12.00 

 Διάρκεια: 21/12/2014-30/01/2015


     Η μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου έχει κατά καιρούς εμπνεύσει εικαστικούς καλλιτέχνες και χαράκτες, έχει αποτυπωθεί σε χρηστικά και μη αντικείμενα, σε υφαντά, λαϊκές λιθογραφίες καθώς και σε άλλα είδη τέχνης.

    Το πολύ ενδιαφέρον αυτό υλικό παρουσιάζεται σε έκθεση που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στο Συνεδριακό Κέντρο στους Δελφούς, με τίτλο Ετόλμησα να υμνήσω... σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Λουΐζας Καραπιδάκη. 

     Η έκθεση επικεντρώνεται στις εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπο του Ελευθέριου Βενιζέλου μέσα από ποικίλα τεκμήρια και εκθέματα, όπως επιστολές, ποιήματα, μετάλλια, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κοσμήματα, κεντήματα, ενθυμήματα, εργόχειρα, φωτογραφίες χαρακτικά και σύγχρονα έργα τέχνης. 

         Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εμφανίζεται ως «Ζευς Ελευθέριος», ως νέος Οδυσσέας, ως Ηνίοχος- Ήλιος, ως Ηρακλής και Λεωνίδας και ως λαϊκός ήρωας, φουστανελάς. 
  Παράλληλα παρουσιάζεται ανέκδοτο, χειρόγραφο και έντυπο, υλικό, στο οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναφέρεται ως ο "Μέγιστος των Ελλήνων", "Γίγας", "Πολυμήχανος", "Ο Προστάτης του Γένους μας", ο "Πανελλήνιος Πόθος", "Θρίαμβος του Ελληνισμού", "Ο Θεοπρόβλητος αρχηγός" , "Τρισμέγιστος Εθνάρχης", "Ο Λατρευτός" κ.ά. 

    Τα εκθέματα προέρχονται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, τη συλλογή Νικήτα και Ευαγγελίας Σταυρινάκη, την Συλλογή της Alpha Bank, από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής καθώς και από διάφορες ιδιωτικές συλλογές και Μουσεία. 


   Από το Γραφείο Τύπου του Ε.Π.Κε.Δ.
Read more »

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Παρέμβαση Αγγελέτου στην Περιφέρεια για την απένταξη του Θερμοπυλών-Αντιρρίου...


  17/12/2014


    ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΤΕΑ -ΑΝΤΙΡΙΟ
       Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 17-12-2014 εκτός των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Αγγελέτος κατέθεσε ερώτηση για τον οδικό άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο.   
   Κατά την ανάπτυξη της ερώτησης στάθηκε στην σπουδαιότητα του οδικού αυτού άξονα, παρουσιάζοντας τα στοιχεία από τα έγγραφα που προσκόμισε, αλλά και το δελτίο τύπου του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά την έγκριση  των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα  όπου ακριβώς τονιζόταν η σπουδαιότητα του έργου. 
   Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ώστε να υλοποιηθεί.   
 ΕΡΩΤΗΣΗ     Όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε τελικό στάδιο η οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της περιόδου 2014 - 2020, σε διαπραγμάτευση και συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
  Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επανυποβλήθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ηλεκτρονικής βάσης SFC μετά τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και τη διαβούλευση με την ΕΕ. 
  Τα έργα «προτεραιότητας» που περιλαμβάνονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας της περιόδου 2014 -2020 περιέχονται στον Κατάλογο Μεγάλων Έργων που περιλαμβάνεται στο κείμενο του Προγράμματος.

   Ο Κατάλογος αυτός βρίσκεται υπό «ζέουσα» αναθεώρηση μετά τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απένταξη έργων όπως η αναμόρφωση του Φαληρικού Δέλτα και της ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου και την συμπερίληψη έργων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως έργα προτεραιότητας. 
  Ήδη σημαντικά έργα περιφερειών ανακοινώνονται ότι περιλαμβάνονται στον υπό αναθεώρηση Κατάλογο Μεγάλων Έργων (π.χ. εντελώς πρόσφατα το έργο του βόρειου τμήματος του Ε65 Τρίκαλα – Εγνατία). 

    Δυστυχώς στο παραπάνω Πρόγραμμα, από τα λίγα αν όχι το μόνο που θα μπορούσε να αναλάβει τη χρηματοδότηση μεγάλων οδικών έργων, δεν έχει περιληφθεί κανένα τμήμα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. 
  Το οδικό αυτό τμήμα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Οδό Ε65 (Μάλμοε – Χανιά) και όπως φαίνεται στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 
 - ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ. 

   Αν δει κανένας τη διαδρομή του Ε65 στον ελληνικό χώρο (Νίκη – Βεύη – Κοζάνη – Τρίκαλα –Δομοκός – Λαμία – Μπράλος – Άμφισσα – Ιτέα – Αντίρριο – Ρίο – Αίγιο – Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα – Κίσσαμος – Χανιά) θα διαπιστώσει πάρα πολύ εύκολα ότι στο τμήμα ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ δεν θα έχει υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί κάποια παρέμβαση αναβάθμισης. Δεδομένου λοιπόν ότι: 
  1. Έχουν εκπονηθεί σημαντικές μελέτες, κόστους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα αρκετά τμήματα να έχουν πλήρη ωριμότητα για την υλοποίησή τους (π.χ. Ιτέα - Γαλαξίδι)
   2. Για αρκετά τμήματα υπάρχουν μελέτες σε προχωρημένο στάδιο οι οποίες εύκολα μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο ωριμότητας δημοπράτησης (π.χ. Μπράλος - Άμφισσα με εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους) 
    3. Το οδικό αυτό τμήμα πληροί τα σχετικά κριτήρια και ανταποκρίνεται στο χαρακτηρισμό ως έργο «προτεραιότητας» για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οδού Ε65


 ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ 

   Ο κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
   ΚΑΙ Ο κ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 


   Ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα υλοποίησης και ειδικότερα στο ανωτέρω αναφερόμενο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και με ποιες προοπτικές;
  Προφανώς και η απάντηση πως προετοιμαζόμαστε να το εντάξουμε στο πακέτο Γιουνκέρ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αφού το εξαγγελθέν πρόγραμμα για τους γνωρίζοντες τα του Υπουργείου έχει ήδη overbooking 145%...
Read more »

Αναπτυξιακή εκτίναξη στον Δήμο Δελφών...

      

     Στην πρόσληψη 74 πτυχιούχων πανεπιστημίου και ΤΕΙ προχωρούν πολύ μικροί δήμοι σε όλη τη χώρα, μετά την υπουργική απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
  Τις θέσεις θα καταλάβουν επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και έπειτα. 
   Από τρεις θέσεις αντιστοιχούν στους Δήμους Γορτυνίας και Λίμνης Πλαστήρα, και από δύο στους Δήμους Κάσου, Χάλκης, Αντιπάρου, Μυκόνου, Αγ. Ευστρατίου, Οινουσσών, Ψαρών, Υδρας, Αγράφων, Φαρκαδόνας, Οροπεδίου Λασιθίου, Αριστοτέλη, Μεγαλόπολης, Ανατολικής και Δυτικής Μάνης. 
  Μία πρόσληψη θα πραγματοποιήσουν οι Δήμοι Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καρπάθου, Λειψών, Νισύρου, Σύμης, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Τήλου, Ικαρίας, Φούρνων-Κορσέων, Γ. Καραΐσκάκη, Κεντρικών και Βόρειων Τζουμέρκων, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου, Νεστορίου, Βοΐου, Πρεσπών, Σκύρου, Αλοννήσου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Δελφών, Φαιστού, Αγ. Βασιλείου, Ανωγείων, Καντάνου-Σελίνου, Βιάννου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Νέστου, Θερμού, Βόρειας Κυνουρίας, Μεγανησίου και Πύλου-Νέστορος...
Read more »

Παναγιωτόπουλος: να φύγουν τα παράνομα παραπήγματα από Κάστρο, Χάρμαινα και Σωτήρα, διαφορετικά θα παρέμβει ο Δήμος...

    Πρωτοβουλία για τον ευπρεπισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άμφισσας. 

 

     Αγαπητοί συνδημότες, πολίτες της Άμφισσας,


    Η πόλη μας έχει την τύχη να διαθέτει μια σειρά πολύ σημαντικών μνημείων και μάλιστα σε πυκνότητα μεγάλη σχετικά με το μικρό της μέγεθος. 
 Ωστόσο τα μνημεία αυτά δεν έχουν σήμερα την προστασία και την ανάδειξη που τους αξίζει. Ειδικά το νοητό τρίγωνο που αποτελείται από το Κάστρο, την παραδοσιακή συνοικία της Χάρμαινας και το βυζαντινό Ναό του Σωτήρος αποτυπώνει ανάγλυφα την εικόνα που περιγράφεται παραπάνω.

    Τρία μνημεία πολύ μεγάλης ιστορικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής και αισθητικής αξίας, που δυστυχώς παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και αναξιοποίητα κι ακόμη χειρότερα τρία μνημεία, τα οποία δε φαίνεται να περιβάλλονται με την αρμόζουσα φροντίδα από την ίδια την πόλη.

    Είναι αδιανόητο εν έτει 2014, δίπλα σε χώρους τέτοιας αξίας και Ιστορίας, να ξεφυτρώνουν ποιμνιοστάσια και πρόχειρες αποθήκες, με ευτελείς, επικίνδυνες και ακαλαίσθητες κατασκευές, παρακάμπτοντας και αδιαφορώντας για την αρχαιολογική, την πολεοδομική και την υγειονομική νομοθεσία ταυτόχρονα. Ακόμη πιο προσβλητική για την πόλη τυγχάνει η ανοχή που επιδεικνύεται από εμάς τους ίδιους σε τέτοια φαινόμενα παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

     Εμείς, ως νέα δημοτική αρχή, έχουμε λάβει την απόφαση να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε τους ιστορικούς μας τόπους, με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε κόστος. Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε συνεπώς για την τριτοκοσμική αυτή εικόνα, που εξουδετερώνει κάθε καλή προσπάθεια στους κορυφαίους αυτούς για την Άμφισσα και για το Δήμο Δελφών χώρους. 

    Παρακαλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας που, πιθανόν επωφελούμενοι και παρασυρόμενοι από το γενικό κλίμα της κακώς εννοούμενης ανοχής, προέβησαν σε τέτοιου είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις κοντά στα σημαντικά μνημεία μας, να προχωρήσουν άμεσα με δική τους πρωτοβουλία σε καθαίρεση των παράνομων αυτών παραπηγμάτων και σε αποκατάσταση του χώρου. 
 Άλλως, σύντομα ο Δήμος μας είναι αναγκασμένος να ζητήσει από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες την επέμβασή τους και την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που προβλέπει η υγειονομική, αρχαιολογική και πολεοδομική νομοθεσία. 
 
  Η πίστη μας στις δυνατότητες που έχει η πόλη και γενικότερα ο Δήμος μας, δε μπορεί παρά να μας οδηγήσει αρκετές φορές σε δύσκολες και ενδεχομένως μη δημοφιλείς αποφάσεις, σε καμιά περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται και δεν πρόκειται να θυσιάσουμε το μέλλον του τόπου μας στα πρόσκαιρα μικρά συμφέροντα οποιουδήποτε ανάμεσά μας.

   Η πρωτοβουλία αυτή δεν εξαντλεί τις κινήσεις μας σχετικά με την προστασία και την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής μας, αλλά αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς ενεργειών που σκοπεύουμε να αναλάβουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας προς την ίδια κατεύθυνση. 

   Ειδικά για το Κάστρο της Άμφισσας έχουμε ήδη ξεκινήσει, σε καλή συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, τη διαδικασία για μια σειρά παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν προς το σκοπό της διάσωσης και ανάδειξης του κορυφαίου αυτού μνημείου, που τυγχάνει το σύμβολο και η ζώσα ιστορία της πόλης. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Ο Δήμαρχος Δελφών Αθανάσιος 
Ηλ. Παναγιωτόπουλος
Read more »

ΛΑΟΣ Φωκίδας: Τι να μας πουν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που επί 40 χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
   

     Πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση σ' αυτόν τον τόπο όταν συνεχώς , απ το πρωί έως το βράδυ, τα ΜΜΕ ενημερώνουν τον Ελληνικό λαό μεταφέροντας τις γνώμες και τις απόψεις μόνο των εκπροσώπων του πολιτικού κατεστημένου, αυτών που συστηματικά κατέστρεφαν επί 35 χρόνια την Ελλάδα και οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν παραδοθεί άνευ όρων στους τοκογλύφους δανειστές μας, στους παγκοσμιοποιητές, με ότι αυτό σημαίνει για τον Ελληνικό λαό ( το ζούμε όλοι ) και για το μέλλον του Ελληνικού έθνους. 

   Πρέπει να το καταλάβουμε . 
 Ζούμε υπό καθεστώς απολύτου κατοχής. 
 Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι κράτος μέλος της Ε.Ε. είναι ένα κράτος της Ευρώπης υπό την κατοχή της Γερμανικής Ε.Ε. Και οι πολιτικάντηδες , οι υπεύθυνοι για το σημερινό κατάντημα καθόλου δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον της χώρας , το μόνο που τους ενδιαφέρει , το μόνο για το οποίο αγωνίζονται είναι το πώς θα κρατήσουν ή το πώς θα αρπάξουν την εξουσία και οι μικρότεροι , για το πώς θα κολλήσουν στην όποια εξουσία . 

    Τι να μας πουν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που επί 40 χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα;
   Τι να μας πουν οι κάθε αποχρώσεως αριστεροί βουλευτές πολιτευτές και συνδικαλιστές που ανεύθυνα ζητούσαν, ζητούν και υπόσχονται τα πάντα στους πάντες μόνο και μόνο για να χαϊδεύουν αυτιά συμβάλλοντας έτσι και αυτοί στην καταστροφή της οικονομίας της χώρας; 
 Και όμως μόνο αυτούς ρωτούν.0
  Μόνο αυτούς προβάλλουν. 
Να μας πουν τι; 
Οι αποτυχημένοι !
 Οι ανεύθυνοι ! 
Λες και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. 
 Οι καταστροφείς που κυβερνούν και οι συνυπεύθυνοι - συνένοχοι που αντιπολιτεύονται μη μπορώντας να δικαιολογήσουν τα όσα τραγικά συμβαίνουν , ψεύδονται, συκοφαντούν, παραπληροφορούν, κινδυνολογούν προσπαθώντας να παρασύρουν τον λαό και να φιμώσουν κάθε αντίθετη φωνή. 

   Ο ΛΑ.Ο.Σ. γκρέμισε τον δικομματισμό ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και το κατεστημένο ανησύχησε. 
Τώρα θέλουν να μας επιβάλουν το νέο δίπολο «Σαμαράς - Τσίπρας» (Γερμανική Ε.Ε. - Αμερικάνοι).
  Όλα κατευθυνόμενα , όλα υπό έλεγχο. Οι υπάλληλοι υπακούουν στα αφεντικά τους γιατί όπως λέει ο σοφός λαός «όλα έχουν την τιμή τους» Και έτσι όλα εξηγούνται. 

   Αγωνιζόμαστε ενάντια σ' αυτό το βρώμικο κατεστημένο των τραπεζιτών και των ολιγαρχών. Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ψέμα, στην διαφθορά, στην υποκρισία, στην συναλλαγή στην εξαγορά, στην συκοφαντία.

    Ό ΛΑ.Ο.Σ. είναι η άλλη, η μόνη διαφορετική πρόταση , η άλλη λύση και θα το αποδείξουμε μέσα στην βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές , όποτε και αν γίνουν αυτές ,στη βουλή που ο Ελληνικός λαός θα στείλει τον ΛΑ.Ο.Σ. να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

    Αλλοίμονο, αλλοίμονο για τον Ελληνικό λαό, αλλοίμονο για την Ελλάδα, αν η βουλή η οποία θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές , όποτε κι αν γίνουν αυτές, έχει την ίδια κομματική σύνθεση με την σημερινή.
Read more »

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Παραιτήθηκε ο Κώστας Παπαθανασίου: η Φωκίδα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ισχυρό ρόλο και λόγο στα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας...
  
      Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2014 υπέβαλλα την παραίτησή μου στην κυβέρνηση, από Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να μην υφίσταται συνταγματικό κώλυμα στην κάθοδό μου στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν διεξαχθούν, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Φωκίδα.

    Επί δύο έτη υπηρέτησα στη Διοίκηση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, σε μια δύσκολη και απαιτητική χρονική περίοδο. Τα προβλήματα ήταν και είναι πολλά. 

   Εκτιμώ, όμως, ότι από κοινού με τα στελέχη και τους υπαλλήλους του ΙΚΑ μπορέσαμε να στηρίξουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα, δηλαδή το επίπεδο κοινωνικής προστασίας του λαού μας, παρά τις άδικες περικοπές μισθών και συντάξεων, καθώς και τις σκληρές μνημονιακές υποχρεώσεις. Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασίας πού με εμπιστεύθηκαν, όπως επίσης και σε όλους τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη συνεργασία τους.

    Η απόφασή μου περί παραίτησης είναι αυτονόητη πράξη της προσωπικής μου διαδρομής. Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι παρά τα γνωστά προβλήματα της χώρας, παρά την ύφεση, την κρίση και την ανεργία, παρά τη «θηλιά» των μνημονίων και των άδικων δεσμεύσεων, δεν πρέπει ο λαός μας να οδηγηθεί στη δίνη εξωπραγματικών πειραματισμών και επικίνδυνων λαϊκισμών. 

    Επειδή η οργή και η αγανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού δεν πρέπει να εξαφανίσει τις θυσίες και τις προσπάθειες πού γίνονται. Επειδή λάθη και παραλείψεις της κυβέρνησης δεν πρέπει να ακυρώσουν το τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο πού έχει επιτύχει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε δύσκολες συνθήκες. 

   Επειδή η Φωκίδα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ρόλο και λόγο ισχυρό στα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των συμπατριωτών μου και δεσμεύομαι να αγωνιστώ για τις ανατροπές εκείνες πού επιβάλλονται αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και τις παθογένειες του παρελθόντος. 
                                                            Κωνσταντίνος Γ. Παπαθανασίου
Read more »

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Φωκίδας: άμεση επανασύνδεση του κομμένου ρεύματος στα νοικοκυριά της Ιτέας και της Άμφισσας...

                                                  
 

            Συμπολίτες και συμπολίτισσες,

    Σε ολόκληρη την χώρα χιλιάδες είναι οι οικογένειες οι οποίες βρίσκονται ήδη χωρίς ρεύμα, αδυνατώντας να πληρώσουν τους αυξημένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, λόγω της οικονομικής κρίσης, της τεράστιας ανεργίας και των συνεχών φόρων-χαρατσιών, ενώ καθημερινά η ΔΕΗ προχωράει και σε νέες διακοπές. 

    Το πρόβλημα απ’ ότι γνωρίζουμε, παρουσιάζεται πολύ οξυμένο και στην περιοχή μας και μάλιστα με ανοδικές τάσεις. 
   Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και κάποιοι συνάνθρωποί μας θα περάσουν αυτές τις γιορτές χωρίς το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ΡΕΥΜΑ. 

 Οι οικογένειες αυτές θα προσπαθήσουν και φέτος να ζεσταθούν με κάθε τρόπο πχ μαγκάλια, τα οποία είναι επικίνδυνα, κι έχουν επιφέρει το θάνατο σε αρκετές περιπτώσεις.
  Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει σιωπηλός και απαθής στο διαρκές έγκλημα που συντελείται γύρω μας. Άλλωστε τα επόμενα θύματα μπορεί να είμαστε εμείς.

  Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν αλληλέγγυοι απέναντι στους συνανθρώπους μας που αυτή την στιγμή βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο αυτή την κρίση και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

 Γιατί σαν άνθρωποι έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντί τους.
 Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί κανένας να μας το στερήσει. 
 Γιατί κανένα σπίτι δεν πρέπει να είναι χωρίς ρεύμα!
 Γιατί κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του στην κρίση!

   Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης, συνεχίζοντας τις προσπάθειες της, για άμεση διευθέτηση των προβλημάτων καλούμε κάθε πολίτη σε συμπαράταξη. 

  Πολλοί μαζί δίνουμε απαντήσεις. Μόνος του κανείς. 

    Η επανασύνδεση του ρεύματος και η θεσμοθέτηση δωρεάν ελάχιστου ορίου κατανάλωσης ανά νοικοκυριό (ευρισκόμενο σε αυταπόδεικτη δυσχέρεια) είναι τα ελάχιστα που μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε. 

    ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ
Read more »

Πρόσκληση Παναγιωτόπουλου σε ανοιχτή διαβούλευση για την Λαϊκή Αγορά της Άμφισσας...


   Καλούνται όλοι οι πολίτες της Άμφισσας και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετάσχουν στην ανοιχτή διαβούλευση για τη χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς της Άμφισσας, σύμφωνα με τη δέσμευση και το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα του Δημάρχου Δελφών και στα πλαίσια της οριστικής και δίκαιας επίλυσης του σημαντικού αυτού ζητήματος της πόλης. Η ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 18:00 στην ισόγεια αίθουσα Νικολάου Γιαγτζή του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας.
Read more »