Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Νίκος Δρόλαπας: είναι επιβεβλημένη η παραίτηση του Γιώργου Γαζή από το ΕΒΕ γιατί δεν έχει το δικαίωμα να είναι Πρόεδρος...!!ΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο κ. ΓΑΖΗΣ….ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ 

    Εδώ και ένα χρόνο είναι συνταξιούχος ο κ. Γεώργιος Γαζής και δεν έχει υποβάλει τη παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου…! ! 

    Εκπροσωπούσε τους επαγγελματίες και τους εμπόρους επειδή και ο ίδιος ήταν έμπορος.
    Από την ημέρα που παραιτήθηκε της εμπορικής του ιδιότητας για να πάρει σύνταξη έπρεπε να είχε παραιτηθεί και από Πρόεδρος. 
   Όμως, παρά τη συνταξιοδότησή του, όχι μόνο δεν παραιτείται, αλλά αναζητεί τρόπους να εμφανίσει τη παραμονή του ως νόμιμη.
  Δεν σταμάτησαν ακόμη οι γνωστές πολύχρονες αναταράξεις στο Επιμελητήριο από πληγές και σκιές που ακόμη δεν έκλεισαν με επίκεντρο το έργο πληροφορικής, που ποτέ δεν έγινε και όμως κάποιοι πασχίζουν να πληρωθεί και τώρα έρχονται να προστεθούν και νέα προβλήματα, σε μία περίοδο που οι έμποροι και οι επαγγελματίες πληρώνουν πολύ ακριβά το τίμημα της κρίσης.

    Το Επιμελητήριο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λειτουργία του διέπεται από νόμους και κανονισμούς και αυτά δεν παραβλέπονται. Είχε τη δυνατότητα ο κ. Γαζής να παραμείνει Πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του, για ένα χρόνο ακόμη παρατείνοντας ανάλογα τη συνταξιοδότησή του. 
    Αντί όμως να κάνει αυτό, προτίμησε να εισπράττει τη σύνταξή του, να μην καταβάλει πλέον τις ασφαλιστικές του εισφορές, συνεχίζοντας όμως να εκπροσωπεί τους επαγγελματίες και τους εμπόρους, δηλαδή εκείνους που εξακολουθούν να πληρώνουν ή να οφείλουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές τους…! ! 

   Για να δικαιολογήσει τη παραμονή του στη θέση του Προέδρου του Ε.Β.Ε. φρόντισε λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί από τις επιχειρήσεις του να μεταπηδήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ανώνυμης Εταιρείας ώστε να εμφανίζεται ότι κατέχει επιχειρηματική θέση και εξ αυτού του λόγου παραμένει ως Πρόεδρος.
   Ισχυρίζεται δε, ότι με τη μεταπήδηση αυτή διατηρεί την ιδιότητα του εκλογέα στο Επιμελητήριο, πράγμα το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να παραμείνει Πρόεδρος. 
   Τούτο όμως είναι απολύτως αβάσιμο και μη νόμιμο, καθόσον, η νέα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. που καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. Φωκίδος την 13-12-2013 με αριθμό καταχώρησης 135542, διόρισε στο Διοικητικό της Συμβούλιο ως απλό μέλος του τον κ. Γαζή ( Φ.Ε.Κ. Α΄ ΕΠΕ-ΑΕ 8884/16-12-2013 ) με την από 13-12-2013 ανακοίνωση καταχώρισης του ΓΕ.ΜΗ. του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας. 
    Σύμφωνα δε με τον Ν. 3419 ( ΦΕΚ Α΄ 297/06-Ι2-2005 ) του 2005 άρθρον 3γ, περί " Εκλογών" του Επιμελητηρίου, όταν ορισθούν εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου, τότε η κάθε ανώνυμη εταιρεία - μέλος, (παρ 5) ο ρ ί ζ ε ι τρεις εκπροσώπους της ως ε κ λ ο γ ε ί ς , που υποδεικνύει το Δ.Σ. που μπορεί να είναι και άτομα τρίτα, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία τρία άτομα αυτά ορίζονται τότε μόνον ως ε κ λ ο γ ε ί ς και ΣΥΝΕΠΩΣ ο κ. Γαζής δεν είναι σε καμία περίπτωση εκλογέας, επειδή συμμετέχει απλώς και μόνον ως απλό μέλος του Δ.Σ. της νέας αυτής ανώνυμης εταιρείας...

    Συνεπώς είναι μη νόμιμη και αβάσιμη παντελώς η απάντηση με αρ. πρωτ. 652Ι6/01-12-2014 του Γενικού Δ/ντή Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Γεν. Δ/νση Αγοράς ) κ. Χρήστου Μπανού, σε ερώτημα του Επιμελητηρίου μας σχετικά με τη διατήρηση της ιδιότητας του Προέδρου του Επιμελητηρίου από τον κ. Γαζή μετά την συνταξιοδότησή του, ότι δ ή θ ε ν επειδή μπήκε μέλος του Δ.Σ στην ανώνυμη εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ, έ χ ε ι την ιδιότητα του εκλογέα και ως εκ τούτου διατηρεί και τη θέση του, ως Προέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας, καθόσον:
   α) Δεν είναι εκλογέας της ανώνυμης αυτής εταιρείας, επειδή ο εκλογέας ορίζεται όταν ορισθούν εκλογές σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και η κάθε Α.Ε. ορίζει τρεις εκλογείς, που μπορεί να είναι και τρίτα, εκτός Δ.Σ. άτομα, συνεπώς δεν είναι σε καμία περίπτωση εκλογέας ο κ. Γεώργιος Γαζής, 
   β) Σε κανένα Νόμο δεν ορίζεται ότι όταν γίνουν εκλογές και ορισθούν εκπρόσωποι εκλογείς από κάθε Α.Ε. τρία άτομα , ότι αν τύχει και είναι μεταξύ αυτών μέλος του Δ.Σ. , που είναι και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, όπως ο κ. Γαζής διατηρείται αυτός στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Επιμελητηρίου ενώ έχει συνταξιοδοτηθεί….. 

    Βέβαια, ο Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 176/ 6-2-2008 άρθρο 11 παρ. 1 ) ρητά αναφέρει ότι: « Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης του ή του αξιώματός του εφόσον απωλέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου». 

   Ο κ. Γαζής επειδή είναι συνταξιούχος έχει απωλέσει και τις δύο ως άνω ιδιότητες και ως εκ τούτου εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης του. Πέραν αυτών, οφείλει να εξηγήσει τη στάση του αυτή στα μέλη του Επιμελητηρίου και σε όλους τους συμπολίτες μας, απαντώντας συγχρόνως και στα παρακάτω ερωτήματα:

    1ον Γιατί δεν ανέφερε και δεν ενημέρωσε εγγράφως το Επιμελητήριο και το Διοικητικό Συμβούλιο επί ένα έτος περίπου τη συνταξιοδότησή του;

   2ον Αν αναλογίσθηκε τη ζημία που θα επέλθει στο Επιμελητήριο και στα 2.500 μέλη του αν ακυρωθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ. λόγω μη σύννομης παραμονής του στη θέση του Προέδρου;

   και 3ον Μήπως στελέχη της νέας εταιρείας της οποίας ο κ. Γαζής έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν ή εξακολουθούν να έχουν σχέση εκπροσώπου ή συνεργάτη με την αντίδικο του Επιμελητηρίου εταιρεία η οποία με αγωγή της εγείρει οικονομική απαίτηση πέραν των 270.000 ευρώ από το Επιμελητήριο για έργο πληροφορικής το οποίο δεν έχει παραδώσει στο Επιμελητήριο;

    Ο κ. Γαζής θέλγεται από τη θέση του Προέδρου, την οποία δεν θέλει να αφήσει με τίποτα.
  Είναι ενδεικτική η προσπάθειά του να εξεύρει ημέρα κενή (από εκδηλώσεις λόγω εκλογών) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου του μηνός Ιανουαρίου, η οποία θα περιλαμβάνει και τη κοπή της πίττας με τις καθιερωμένες φωτογραφήσεις….. και δεν θα ήταν κατακριτέο αυτό, αν ο κ. Γαζής επέλεγε την αίθουσα αυτή και για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε., αντί να προτιμάει αποκλειστικά την αίθουσα του υπογείου του Επιμελητηρίου που δεν χωράει ούτε ένας που θα ήθελε να παρακολουθήσει τις….ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις, για να μην ακούει κανείς…… 


   Η παραίτηση του κ. Γαζή θεωρείται επιβεβλημένη, όσο και οφειλόμενη ενέργεια.

- Άμφισσα 22 Ιανουαρίου 2015 
 ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΛΑΠΑΣ

8 σχόλια:

 1. ΠΕΡΑΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΝΙΚΟ. ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΓΙΑ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΝΟΧΛΗΣΕ.......................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ξαναδιάβασε το κείμενο. Έχει μπλέξει τον "εκλογέα" με τον "εκλόγιμο" και μας έχεις τρελάνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όταν κάποιος πάρει σύνταξη δεν μπορεί πλέον να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί σε ένα επαγγελματικό και εμπορικό φορέα, οπότε δεν είναι ¨εκλόγιμος¨.
  Υπο προύποθέσεις και σε ανώνυμες εταιρίες μπορεί να έχει την ιδιότητα του ¨εκλογέα¨ .
  Απο το κείμενο, φαίνεται, άν κατάλαβα καλά, ότι άν χάσεις έστω και μία απο τις δύο αυτές ιδιότητες εκπίπτεις απο Πρόεδρος. Αν χάσεις και τις δύο ιδιότητες όπως ο κ.Γαζής ακόμη χειρότερα.
  Αυτά τα απλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνει ο κ.Γαζής και αφίνει τον εαυτό του τόσο ανοιχτά εκτεθειμένο ή κάνει απλά το κορόϊδο και άν καταλάβουν οι άλλοι κατάλαβαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΣΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ. ΕΥΓΕ.... ΚΑΙ Σ΄ΑΝΩΤΕΡΑ.ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΣΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΕΒΕΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Ο ΓΑΖΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΦΟΥ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ; ΑΛΛΑ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΥΠΟΛΟΓΗΖΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ. (π.χ. την δοξα τρομαρα του)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΓΑΖΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕ ΛΕΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ; ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΦΕΡΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΤΥΧΕΡΗ Η ΑΣΠΑΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή