Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Επιτέλους!!! Δημοπρατήθηκε η επισκευή και αναβάθμιση του από κατασκευής προβληματικού Βιολογικού Ιτέας ύψους 1ενός εκατομμυρίου ευρώ...!!


* Δημοπρατήθηκε και ξεκινά το σημαντικότερο ίσως έργο της περιοχής... επιτέλους! Μετά από τόσα χρόνια χαοτικής καταστασης, απεντάξεων, καταγγελιών και άπειρων προεκλογικών δεσμεύσεων επί τέλους ο πολύπαθος εκ γενετής βιολογικός καθαρισμός Ιτέας μπορεί να ελπίζει σε μια αξιοπρεπή ... λειτουργία σε κάθε περίπτωση! 
 Παράλληλα βέβαια λύνονται και τα προβλήματα χωρητικότητας - διάθεσης μονάδας του βιολογικού Κίρρας.
 Και μόνο γι αυτό το έργο αξίζει ο αυτοδιοικητικός αγώνας...
  ...

 Απόσπασμα:  Από το πρακτικό της 35ης/06.10.2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

ΘΕΜΑ 01ο: 
 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του 3ου σταδίου "Οικονομική προσφορά" για την προμήθεια «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας» και εξέταση τυχόν ενστάσεων.

...
    Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 3ο στάδιο: 
Οικονομική προσφορά 

   Στην Άμφισσα σήμερα 03/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο συσκέψεων της Υ.ΔΟΜ. η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 17/226/12.6.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ όπως ορίζεται στην υπ αρ 12102/25-05-2015 διακήρυξη του Αντιδημάρχου Δελφών κ. Καραγιάννη Δ, η οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Νόμο. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Ο Ιωάννης Κουμπογιάννος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής.
2) Η Ασπασία Ράλλιου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος
3) Η Αλεξάνδρα Κουτσού, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος
Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και γίνεται με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες στον σχετικό ιστότοπο «http://www.eprocurement.gov.gr» και εκεί αναρτώνται τα πρακτικά, τα αποτελέσματα κλπ και γενικά καταχωρείται όλη η διαδικασία μέχρι το τέλος.
Στη μοναδική εναπομείνασα διαγωνιζόμενη εταιρία ΜΥΒΑ Α.Ε. κοινοποιήθηκε (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) η σχετική πρόσκληση για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης. Η αποσφράγιση έγινε ηλεκτρονικά στις 30/09/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.
Δεδομένου ότι και στο παρόν στάδιο, δηλαδή αυτό του ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς, με βάση την μέχρι τώρα διαδικασία του διαγωνισμού συμμετέχει μόνο η εταιρία ΜΥΒΑ Α.Ε., (και αφού η Ε.Δ.Δ. δεν προέβη στο προηγούμενο στάδιο σε βαθμολόγηση της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς, καθόσον η βαθμολόγηση προϋποθέτει την ύπαρξη δύο τουλάχιστον τεχνικά αποδεκτών προσφορών) δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να γίνει ο καθορισμός του τελικού βαθμού αξιολόγησης.
Η Ε.Ε.Δ. έλεγξε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικά αποσφραγισθέντων εντύπων της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΜΥΒΑ Α.Ε. για να διαπιστώσει αν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Η οικονομική προσφορά βρέθηκε να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και η συνολική τιμή που δίνεται για την προμήθεια είναι εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) Euro χωρίς το ΦΠΑ.

Να σημειωθεί εδώ ότι σε διευκρινιστικό έγγραφο του τότε προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών κ. Δήμου Δ. είχε ζητηθεί από τους διαγωνιζομένους να προβούν και στην έντυπη κατάθεση της οικονομικής προσφοράς τους, πράγμα που εταιρία ΜΥΒΑ Α.Ε. δεν έκανε. Η άποψη της Ε.Δ.Δ. είναι ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό οπότε καλώς η ανωτέρω εταιρία δεν προέβη στην κατάθεση της οικονομικής προσφοράς της εντύπως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη
1. Την 222/16-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συνέχισης του διαγωνισμού
1. Το αρ. πρωτ. οικ. 11153/16-5-2016 έγγραφο του Δήμου Δελφών προς την ΕΥΔΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με την δημοπράτηση της προμήθειας
2. Την αρ. πρωτ. 5733/3-6-2016 απαντητική επιστολή της ΕΥΔΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ
3. Την υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας
4. τα άρθρα 15,16,19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ
5) τις διατάξεις του Ν 2286/95
6) την οικονομική προσφορά της εταιρίας ΜΥΒΑ Α.Ε.
7. την υπ αρ 12102/25-05-2015 διακήρυξη
ομόφωνα γνωμοδοτεί
να κατακυρωθεί η προμήθεια στην εταιρία ΜΥΒΑ Α.Ε. με συνολική τιμή για την προμήθεια εννιακοσίες ογδόντα χιλιάδες (980.000) Euro χωρίς το ΦΠΑ.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
5.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένταση.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:
Αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το από 03.10.2016 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού του 3ου σταδίου "Οικονομική προσφορά" για την προμήθεια «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας».
2.Κατακυρώνει τη δημοπρασία και αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας» στην Εταιρεία «ΜΥΒΑ Α.Ε.» με συνολική τιμή εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000,00) € χωρίς το Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 372/06.10.2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου