Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...
Ατενίζοντας το καμμένο δελφικό τοπίο του κόσμου...

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Αρχίζει η αντιπυρική περίοδος! Στην Εισαγγελία κοινοποιεί την διάταξη η Πυροσβεστική...


 

          «Ενέργειες και εργασίες που απαιτούν την χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο». 

  Παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε –υπενθυμίσετε εγγράφως τους  αγρότες ,   μελισσοκόμους , κτηνοτρόφους  και  όλους τους  κατοίκους  της Περιφερειακής  Ενότητας   Φωκίδος, ότι :
     Από   01- 05 - 2016   έως   και   31 - 10 - 2016   α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι , λόγω αυξημένης    επικινδυνότητας,   οποιαδήποτε   χρήση    φωτιάς    στην   ύπαιθρο.   Με  την  επιφύλαξη   των    διατάξεων   της   (γ)   σχετικής ,  όπως    ισχύει   κάθε   φορά   για   τους   μήνες   Μάιο   μέχρι   και   Οκτώβριο   κάθε   έτους,   επιτρέπεται   ύστερα   από     άδεια   ατομική   ή  ομαδική,   που   εκδίδεται   από   την    αρμόδια    Πυροσβεστική    Υπηρεσία ,   η  καύση  αγροτικών   εκτάσεων,   υπό   την   επίβλεψη  του   ενδιαφερόμενου   και  με τις  προϋποθέσεις  των (α)  και  (β)  σχετικών.
2.  Λόγω  των    κλιματολογικών   και   καιρικών  συνθηκών που επικρατούν  κατά  την    διάρκεια    της   Αντιπυρικής   περιόδου   στη   χώρα   μας   παρακαλούνται    οι     αγρότες ,  οι    μελισσοκόμοι ,  οι  κτηνοτρόφοι  και  όλοι  οι   κάτοικοι  της    Περιφερειακής  Ενότητας  Φωκίδος ,  να   μην   εκτελούν   εργασίες   στην  ύπαιθρο    με  χρήση  φωτιάς ,  προς  αποφυγή  πρόκλησης   πυρκαγιών  από  αμέλεια.    
  Ακόμη και αυτοί που  έχουν λάβει  ειδική άδεια από την υπηρεσία μας, για   καύση   σιτοκαλαμιών   &    άλλων γεωργικών   υπολειμμάτων,    να    ακολουθούν    πιστά    τις    υποδείξεις    των  οργάνων  της  υπηρεσίας  μας   και  να  λαμβάνουν    αυστηρά   τα   μέτρα   που  ορίζονται    στο    άρθρο    5   της    9 / 2000    Πυροσβεστικής    Διάταξης,   όπως    αυτή  τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε    και   ισχύει   με   την   9 Α /2005    και    εφιστούμε  την ΠΡΟΣΟΧΗ  τους,  σε περιπτώσεις  εκτέλεσης  ελεγχόμενων  καύσεων   όπως:


α.   Να μην φυσάει αέρας και να μην επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά  την διάρκεια της καύσης.
β.   Η   καύση  να   γίνεται   τις   πρωινές   ώρες     μέχρι    την    10η   πρωινή    και    με δείκτη    επικινδυνότητας   1   (χαμηλή)    ή   2   (μέση).
γ.  Να   δημιουργείται   ψιλή  ζώνη   με   άροση   ή   προωθητήρα   πλάτους   τουλάχιστον   10   μέτρων  γύρω   από   την   υπό   καύση   περιοχή,   όταν   αυτή   απέχει   λιγότερο   από   300   μέτρα   από   δάση   ή   δασικές   εκτάσεις   και   στις λοιπές   περιπτώσεις   ζώνη   τουλάχιστον   τριών   (3)   μέτρων,
δ.   Να  τεμαχίζεται   με   άροση   ή   άλλο   τρόπο   η   υπό   καύση   έκταση,   έτσι   ώστε   να   εξασφαλίζεται   ο   έλεγχός   της   όταν   η   περιοχή   απέχει   λιγότερο   από 300   μέτρα   από   δάση   ή     δασικές   εκτάσεις.
ε.   Να   διαβρέχεται   την   ψιλή   ζώνη   προς   την   πλευρά   του   δάσους   ή   της δασικής   έκτασης   όταν   αυτή   απέχει   λιγότερο   από   300   μέτρα   από   την   υπό καύση   περιοχή   και   50   μέτρα   από   δεντροστοιχία.
στ. Να   εξασφαλίζεται  η   παρουσία   φορητών   μέσων  (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων - πτυοσκαπάνων ,  κ.λ.π.) ,   για   την   αντιμετώπιση   τυχόν   επέκτασης   της   φωτιάς    από   απρόβλεπτα    αίτια    καθώς   και   ικανής   ποσότητας   νερού.
ζ.   Η  καύση   να   αρχίζει   από  την   άκρη   και   να   προχωράει   προς  το  κέντρο.
η.   Καθ’  όλη   τη   διάρκεια   της   καύσης   να   παρευρίσκεται   εκεί   ικανός   αριθμός   ατόμων   για   την    επιτήρηση   της   καύσης   και   επέμβαση   σε    περίπτωση   επεκτάσεως   της   φωτιάς,
θ.   Μετά  το  πέρας   της   καύσης  να γίνεται πλήρης  κατάσβεση της  φωτιάς  και    επιτήρηση  της  καμένης  έκτασης  προς  αποφυγή  εκδήλωσης  φωτιάς  μη  ελεγχόμενης.
3.   Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μεταδόσεως  της   φωτιάς  ο ενεργών την    ελεγχόμενη καύση φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  ζημιά   προκληθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου